Přechod k číslování klíčů Národního číselníku laboratorních položek do intervalu 50000 a výše a jeho případné důsledky pro praxi

 

V roce 2019 nastala po 25 letech situace, kdy řada klíčů přidělovaných novým laboratorním položkám Národního číselníku laboratorních položek NČLP dosáhne 19999 a dále bude v souladu s pravidly pokračovat od položky číslo 50000 výše.

 

Proto vás vyzýváme ke kontrole, zda nemáte naplněné ve vašich informačních systémech z historických či jiných důvodů, přes všechna upozornění a varování, své lokální položky v tomto intervalu, tj. od 50000 do 89999! Pokud ano, zjednejte IHNED nápravu, jinak hrozí velmi nebezpečné situace v okamžiku, kdy od těchto pozic přibydou v platném číselníku nové NČLP položky. K přechodu k NČLP klíčům od 50000 výše dojde v březnovém upgrade 3/2020!

 

V rozsahu 50000 až 89999 se budou od března 2020 plnit národní položky NČLP.  Pokud do tohoto rozsahu dosud vkládáte položky vašich interních číselníků, musíte prověřit a zajistit ve všech dotčených systémech, že nebudou lokální a národní položky v žádném případě zaměňovány!

 

Připomínáme, že z definice přidělování klíčů NČLP plyne, že:

·        Pro národní položky jsou vyhrazeny intervaly 00001 až 24999 a 50000 až 89999,

·        přičemž interval 20000 až 24999 byl vyhrazen pro národní informatické položky (gesce „Z“).

·        Pro lokální položky byl vyhrazen pouze prostor 25000 až 49999.

·        Za lokální položky ručí jejich uživatelé, jsou mimo garanci správců NČLP i DASTA.

 

Doporučení:

Prověřte, zda používáte DASTA a NČLP korektně a zda používáte aktuální platnou verzi. Pokud máte NČLP doplněn o své lokální položky, prověřte jejich klíče (musí být v intervalu 25000 - 49999) a zvažte jejich další existenci s ohledem na případná rizika plynoucí z jejich používání.

 

Upozornění:

V případě, že by byly lokální položky použity v rámci DASTA k předání dat do jiného IS, který korektně pracuje pouze s národními položkami, budou tyto položky pro příjemce neznámé (nedefinované), dojde k odmítnutí zprávy nebo ke ztrátě informace.

 

Varování:

V případě, že by byly lokální položky používány v rámci DASTA k předávání dat do jiných IS, které dosud akceptují lokální položky, hrozí riziko, že IS může obdržet od různých příjemců pod stejným lokálním klíčem různé položky, přičemž může dojít k jejich záměně, slití, či k dalším kolizním situacím s velkým rizikem chybné interpretace nálezu. Před tímto důrazně varujeme a vyzýváme k ukončení užívání lokálních položek v rámci komunikací DASTA.

 

Podrobnější informace:

Lokální položky byly využívány v počátcích budování NČLP, následně bylo doporučeno lokální položky neužívat jinak než pouze pro lokální vnitrolaboratorní potřebu. Pokud jsou místně užívány v rámci komunikací mezi IS, musí tak být plně s vědomím obou komunikujících stran a s vědomím rizik, které komunikující strany nesou. Doporučujeme takovou formu jejich užívání neprodleně ukončit a přejít důsledně na oficiální NČLP, nebo využívat zástupnou položku REPT_NTS_DTP s klíčem 20799 (bloky „Z“ = VRZ).

 

Na rizika používání lokálních položek vkládaných do NČLP je upozorňováno již řadu let, v roce 2010 byl realizován upgrade DS 03.14.01 a DS 04.05.01, který použití lokálních položek v DASTA eliminoval.

Viz dokument:  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN

 

Vzhledem k tomu, že v praxi zřejmě nebyly lokální položky v rámci DASTA dosud zcela opuštěny, připomínáme jejich nekorektnost a vysoké riziko vzniku potenciálně nebezpečných situací a vyzýváme k důsledné kontrole a k případné nápravě!

 

V současné době probíhá propojování NČLP klíčů na mezinárodní klíče NPU (Nomenclature for Properties and Units), s tím je spojena i revize NČLP, z níž vyplývá zneaktuálnění položek již nepoužívaných či nevhodných a doplnění dalších potřebných položek. Tento aktualizovaný a doplněný číselník bude z výše uvedených důvodů cele uvolněn až v březnovém upgrade 2020 (do prosincového upgrade 2019 zařazujeme jenom část limitovanou max. hodnotou klíče NČLP 19999).

 

Aktuální verze NČLP je 2.68.01, aktuální verze DS je 04.19.03 (prosinec 2019).

(Rozvoj DS řady 3 je od 1. 7. 2016 ukončen.)