NČLP a jeho vztah k jiným číselníkům

 

Národní číselník laboratorních položek (NČLP) vychází z konceptu IUPAC a IFCC pro kódování veličin v klinických laboratorních oborech (podrobně viz NČLP - úvod k NČLP). V tomto konceptu se vychází ze dvou hlavních kódovacích schémat. Prvním je kódovací schéma pro elementy, kdy každému sdělovanému elementu je přiřazen nezaměnitelný kód mezinárodní autoritativní instituce. Druhé kódovací schéma pak řetězci elementů sestavených s ohledem na základní koncept, tj.

 

Systém(specifikace)―Komponenta(specifikace); druh veličiny(specifikace)

 

přiřazuje unikátní mezinárodní kód NPU (podle komise IUPAC a IFCC: Nomenclature, Properties and Units).

 

První kódovací schéma IUAPC a IFCC se opírá o řadu systémů, jejichž kódy jsou mezinárodně uznávané: jedná se například o mezinárodní klasifikaci enzymů (Enzyme Committee, E.C.), klasifikaci mikrobů (American Type Culture Collection, ATCC), systém kódování medicínských termínů (Medical Subject Headings, MeSH) a další. V Národním číselníku laboratorních položek se terminologie těchto číselníků respektuje všude, kde je to z hlediska obecné srozumitelnosti možné. Přímé propojení na tyto číselníky není v současné verzi NČLP realizováno.

 

Druhé kódovací schéma IUPAC a IFCC (NPUxxxxx) má zrcadlové protějšky v číselníku, který je v NČVL označen jako SKDJ (Systém-Komponenta-Druh veličiny-Jednotka). Logicky a strukturálně je snahou autorů NČLP postupovat stejně, jako postupuje komise IUPAC a IFCC, definující veličiny a přiřazující kódové hodnoty NPU.

 

Příklad:

 

NPU01536

Plasma―Chloride; substance concentration (mmol/l)

 

má protějšek v položce SKDJ

 

Plazma―Chloridy; látková koncentrace (mmol/l)

 

s přípustnými kódy NČLP pro jednotlivé procedury (01428, 01429, 01430, 05186).

 

 

Jiná kódovací schémata

Mezi jiná kódovací schémata lze počítat systém LOINC, Euclides, SNOMED a z jazykově blízkých slovenský SNOLAMED. Do této skupiny lze zařadit i Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ČLK a MZČR.

 

LOINC je americký systém identifikátorů laboratorních testů, jehož hlavní výhodou je pragmatičnost a nevýhodou nekoncepčnost. Nekoncepčnost spočívá v popisu stavu vydávání výsledků v laboratorní medicíně bez směřování k používání veličin a systému SI. Veličina se sděluje jako součást výsledku, není součástí definice a adresát druh veličiny odvozuje z jednotky (což je samo o sobě nesprávný přístup).

 

Euclides je systém, který veličiny definuje v biologickém materiálu. Tam, kde je veličina součástí jiného celku, než je odebíraný biologický materiál (výpočty opírající se o více materiálů, komponenta je součástí nižšího prostředí, než je materiál - např. buňka, enzym), logika kódování selhává.

 

SNOMED je geniálním systémem pro expertní systémy blízké umělé inteligenci. V oblasti laboratorní medicíny lze jako nevýhodu uvést malé rozšíření aplikací (mimo kupř. patologii, kde je doporučeným systémem v USA) a chybění vazby na mezinárodně uznávané kódovací systémy elementů (viz výše).

 

SNOLAMED je domácí slovenský produkt, který byl určen primárně pro popis laboratorních testů z hlediska finančního vyrovnávání mezi zdravotnickými subjekty a pojišťovnami. Výhoda spočívá v pokrytí celé oblasti laboratorní medicíny, nevýhodou je nejednotný přístup k definici jednotlivých položek. Položky jsou definovány v pořadí: Komponenta, Typ vzorku, Časový faktor, Škálový faktor, Použitá metoda. SNOLAMED je orientován především na výkony prováděné v laboratořích, určité paralely lze nalézt v systému LOINC a v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ČLK a MZ ČR.

 

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ČLK a MZ ČR je typickým produktem bez logické struktury. Kombinuje komponenty (81643: zinek, stanovení v séru nebo plazmě), komponenty v systému (81331: albumin v mozkomíšním moku) a kombinované výkony (81663: stanovení pyridinolinu a deoxypyridinolinu). Pro jednoznačné vydávání výsledků je tento seznam zcela nepoužitelný. Jeho navázání na NČLP je velmi problematické.