Laboratorní nálezy a sestavy vytvářené v DS

 

 

Typy nálezů

 

Následující popis vychází především z problematiky DS3, v DS4 je oddělená běžná neformalizovaná forma (zpráva je součástí KU_Z) od formalizované (sděluje se v KU_Z_LAB), tudíž jsou zde mírné průhledné praktické odlišnosti.

 

Laboratorní výsledky mohou být sdělovány neformalizovaně (prostřednictvím bloku VRR) nebo formalizovaně (prostřednictvím bloků VRN, VRF, VRS, VRX, VRK, VRB, VRD, VRO) nebo mohou být obě formy kombinovány (současně neformalizovaně i formalizovaně ), což je nejčastější řešení v praxi. Toto zajišťuje LIS.

 

Takto mohou být sdělovány nálezy základní (prosté denní), kumulativní, doplněné a speciální problémově zaměřené (tj. orientované na konkrétní klinickou problematiku).

 

Základní, kumulativní, doplněné a speciální problémově zaměřené nálezy jsou sdělovány prostřednictvím bloku VRR, za pomoci položek NČLP, jejichž hodnota VZNIK = N, systém = REP.

 

ZÁKLADNÍ

 

Za základní lze považovat nálezy:

OKB - statimový (20019) - běžný typ

OKB - akutní (20002)

OKB - rutinní (20006) - nejběžnější typ (využívají i laboratoře typu OKBH a jiné podobně sdružené)

OKH - statimový (20478)

OKH - akutní (20472)

OKH - rutinní (20476)

OKI - statimový (20489)

OKI - akutní (20480)

OKI - rutinní (20487)

OKM - rutinní (20497)

Cytogenetická vyšetření (20798)

Cytologická vyšetření (20847)

Toxikolická vyšetření (20800)

 

Laboratorní nález obecný (20044) - blíže neurčená původní forma nálezu pro jednodušší systémy (nerozlišeno) - dnes již není užíváno.

 

K základním lze ještě přiřadit:

Sdružený nález rutinní (20403) - tj. nález sdružující biochemické, hematologické i imunologické výsledky vázané k jednomu času události.

 

Položky určující typ nálezu se nemusí v laboratoři objednávat, laboratoř je zařadí na základě interních pravidel nebo podle dohody.

Výsledky sdělované těmito nálezy jsou většinou nové (prvně sdělované). V praxi se mohou u jedné události vyskytovat stejné typy nálezu (klíče) i opakovaně - pokud LIS neumí data sdružit do jednoho nálezu.

 

Pro mikrobiologii nejsou definovány varianty nálezů akutních a statimových (lze doplnit podle potřeby).

Sdružený nález není definován jako akutní a statimový (bylo by nesmyslné), pro tyto účely se použijí odpovídající varianty OKB, OKH nebo OKI.

Výsledky sdělované těmito sdruženými nálezu mohou být zčásti duplicitní (již sdělené) a zčásti nové.

 

 

KUMULATIVNÍ

 

V kumulativních nálezech jsou sloupce s novými výsledky vždy doplňované o vhodný počet sloupců s výsledky staršími, které již byly v minulosti řádně sdělované.

 

Kumulativní nálezy jsou:

OKB - kumulativní (20004)

OKH - kumulativní (20474)

OKI - kumulativní (20482)

Sdružený nález kumulativní (20401)

Pro mikrobiologii nebyl kumulativní nález definován (lze doplnit).

 

Tyto položky se většinou v laboratoři musí objednávat, ale lze dohodou určit jinak. Je věcí LIS.

Výsledky sdělované těmito nálezy jsou zčásti nové a zčásti doplněné duplicitními (již sdělenými) údaji.

 

 

DOPLNĚNÉ

V doplněných nálezech jsou sdělovány dosud chybějící hodnoty, které byly v předchozím nálezu avizovány (například bylo sděleno, že hodnota bude dodána další den nebo do určitého data aj.). Společně s doplněnými hodnotami jsou sdělovány hodnoty již v minulosti řádně sdělené.

 

Smyslem těchto nálezů je dodání kompletní sestavy, která může nahradit neúplnou sestavu předchozí.

 

Jako doplněné mohou být sdělovány nálezy základní i kumulativní. (Pro speciální se neuvažuje.)

 

Doplněné nálezy jsou:

OKB - statimový doplněný (20020)

OKB - akutní doplněný (20003)

OKB - rutinní doplněný (20007)

OKH - statimový doplněný (20479)

OKH - akutní doplněný (20473)

OKH - rutinní doplněný (20477)

OKI - statimový doplněný (20490)

OKI - akutní doplněný (20481)

OKI - rutinní doplněný (20488)

OKM - rutinní doplněný 1. (20498)

OKM - rutinní doplněný 2. (20850) - doplněno pro potřebu některých IS

OKM - rutinní doplněný 3. (20851) - doplněno pro potřebu některých IS

OKM - rutinní doplněný 4. (20852) - doplněno pro potřebu některých IS

OKM - rutinní doplněný 5. (20853) - doplněno pro potřebu některých IS

 

Sdružený nález rutinní doplněný (20404)

 

Tyto položky se v laboratoři neobjednávají, laboratoř je zařadí na základě dohody, pokud je vytváří.

Výsledky sdělované těmito nálezy jsou z větší části duplicitní. Nové jsou pouze “doplněné” údaje.

 

 

SPECIÁLNÍ

 

Za speciální lze považovat nálezy zaměřené k řešení speciálních problémů - například:

ABR (20414)

Diabetický soubor (20416)

Fertilita (20417)

.

.

.

.

Urolitiáza (20437)

 

Tyto položky se většinou v laboratoři musí objednávat, ale lze dohodou určit jinak. Je věcí LIS.

Výsledky sdělované těmito nálezy mohou být zcela nebo částečně duplicitně sdělované v nálezu základním. Mohou navíc obsahovat dopočítané údaje zpracované z položek uvedených v nálezu základním.

 

 

Poznámka k zástupným neformalizovaným tiskovým sestavám:

Pokud je potřeba sdělit hodnotu laboratorní položky, která není součástí NČLP (z libovolných důvodů), je z hlediska DS korektní předávat tyto položky za pomoci neformalizované tiskové sestavy. Jednotlivé položky lze předávat za pomoci REPT_NTS_DTP (klíč 20799 - text připojovaný do nálezové sestavy za formalizovaně sdělované položky; sděluje se v bloku vrb), skupinu položek lze předávat za pomoci REP_NTS_DTP (klíč 20801 - samostatný nález; sděluje se v bloku vrn ).

V DS3 a DS4 se řeší i jinými způsoby.

 

 

Poznámka k laboratořím sdružujícím více klinických oborů s laboratorní složkou:

 

Laboratoře OKBH vydávají nejčastěji výsledky na nálezech typu OKB.

 

 

- - -

 

 

Odesílatel bloku V (laboratoř) sděluje příjemci výsledky:

 

 

1.

Pouze neformalizovaně = pouze jako sestavy určené k tisku.

K tisku se použije neformalizovaná forma.

 

 

2.

Neformalizovaně a současně formalizovaně, přičemž v neformalizované jsou některé fakultativní informace navíc (tj. navíc jsou jen fakultativní nevýznamné poznámky a doplňující informace).

K tisku se použije nejčastěji neformalizovaná forma (ale není podmínkou) nebo se pro potřeby tisku  vytvoří sestava z formalizovaných zaslaných výsledků (podle přání příjemce).

Zde je nutné dořešit, zda se mají dodávat také vypočítávané parametry, které může příjemce zpracovat sám (někdy i přesněji s využitím dalších vstupních informací klinického typu). Nyní je věcí LIS, DS neřeší.

 

 

3.

Neformalizovaně a současně formalizovaně, přičemž obě varianty jsou z hlediska obsahu rovnocenné.

K tisku se použije neformalizovaná forma nebo se pro potřeby tisku  vytvoří sestava z formalizovaných zaslaných výsledků (podle přání příjemce).

Zde je nutné dořešit, zda se mají dodávat také vypočítávané parametry, které může příjemce zpracovat sám (někdy i přesněji s využitím dalších vstupních informací klinického typu). Nyní je věcí LIS, DS neřeší.

 

 

4.

Pouze formalizovaně - progresivní varianta.

Pro potřeby tisku se vytvoří sestava z formalizovaných zaslaných výsledků.

Zde je nutné dořešit, zda se mají dodávat také vypočítávané parametry, které může příjemce zpracovat sám (někdy i přesněji s využitím dalších vstupních informací klinického typu). Nyní je věcí LIS, DS neřeší.

Obecně mohou být vypočítané parametry sděleny a současně také dopočítány.

 

 

Upozornění:

Pokud se sdělují výsledky neformalizovaně a zároveň formalizovaně, jsou u formalizovaných patřičně ošetřeny všechny případné možné duplicity (např. nejsou duplicitně sdělované starší údaje z kumulativních nálezů, nesdělují se opakovaně duplicitní údaje ze základního a speciálního nálezu atd.).

 

 

- - -

 

 

Nadpisy v nálezech

 

Do sdělovaných nálezů se používají nadpisy:

 

1.

Vše se vybírá ze souboru NČLP - progresivní varianta (univerzální).

 

2.

Část se vybírá ze souboru LČLP, ostatní z NČLP - progresivní varianta (nutná úzká spolupráce s LIS).

 

3.

Přebírají se z bloku nazvy, kde jsou údaje z NČLP připravené odesílatelem - pro jednodušší IS příjemce.

 

4.

Přebírají se z bloku nazvy, kde jsou údaje z NČLP, ale mohou být i z LČLP - pro jednodušší IS příjemce.

 

Viz též specifikace objednávky nadpisů do nálezové sestavy v bloku los DS.

 

 

 

Jednotky v nálezech

 

V DS se zásadně vše sděluje v jednotkách definovaných v NČLP.

 

Pokud odesílatel (laboratoř) pracuje s jednotkami jinými (musí odpovídat druh veličiny!), přepočítá při odesílání sdělovanou hodnotu i interpretační škálu a zašle informaci o lokálně používané jednotce a přepočítacím faktoru. K tomu složí blok  prepocet vkládaný fakultativně do bloku vrn.

 

Příjemce může (ale nemusí) realizovat do svých nálezových sestav přepočet inverzní.

Do databáze příjemce je vhodné ukládat v jednotkách dle NČLP!

 

Viz též dokument a změny v DS -  Sdělování numerických hodnot v bloku VRN .