Inovace mikrobiologických položek 2019 - 2020

 

Byl zahájen proces podstatných úprav číselníkových položek, které se týkají vyšetření mikrobiologie, první fáze proběhla a je součástí červnového upgrade NČLP. Byla a bude zařazena řada položek tak, aby obsah NČLP lépe vyhovoval laboratorní praxi a reflektoval vývoj oboru. Pro snadnější implementaci NČLP do rutiny jsme provedli zásadní změny na podkladě záměru, který se pokusím přiblížit.

 

Mikrobiologické položky lze rozdělit svou povahou do několika typů:

 

1.

Buďto jde o vyšetření cílené na určitého patogena, výsledkem vyšetření je zpráva o jeho přítomnosti nebo nepřítomnosti. Tato vyšetření se charakterem příliš neliší od metod např. biochemických. Výsledkem bude sdělení, zda byla konkrétní komponenta nalezena, ev. budou doplněny další zjištěné vlastnosti (kvantita, citlivost na antibiotika apod.). K používaným procedurám patří cílená kultivace, průkaz antigenu, vyšetření metodou PCR, apod.

 

2.

Jiným typem jsou vyšetření necílená, při kterých je použita obecná metoda (kultivace, mikroskopie, v molekulární biologii sekvenace). Získaným výsledkem je zde obecně AGENS, což je komponenta, kterou nelze předem predikovat, může být mnohočetná a může sebou nést řadu dalších informací (kvantitu, vlastnosti bakterie, informace o rezistenci na atb.), které mikrobiolog považuje za vhodné ve výsledku sdělit.

 

Aktualizace číselníků NČLP pro použití v mikrobiologii spočívá především v těchto krocích:

 

1.

Je nutné nadefinovat položky typu 1 tak, aby reflektovaly současnost mikrobiologických vyšetření z hlediska hledaných komponent a používaných procedur.

 

2.

Co se týká položek typu 2, je třeba přiblížit obsah NČLP rutinní praxi. Problém spočívá v tom, že výše jmenované obecné metody lze použít prakticky na veškerý biologický materiál. Dosavadní číselník systémů pro mikrobiologii byl v NČLP velmi obsáhlý a velmi segmentovaný. Proto jsme se pokusili nadefinovat několik obecnějších systémů dle funkčních oblastí (materiály z respiračního ústrojí, z urogenitálu, z patologického ložiska, apod.). Přitom frekventní systémy, využívané i jinými odbornostmi (krev, moč, mozkomíšní mok, sputum, stolice) rozhodně zůstanou i samostatné. Řada dosavadních SYSTÉMŮ definovaných často POUZE pro mikrobiologii byla označena jako obsoletní a jejich popis byl přesunut do SPECIFIKACE daného obecnějšího systému. Obecnější skupiny materiálů zjednoduší přebrání položky do lokálního číselníku laboratorních položek. Velmi často je totiž určitá procedura používána pro celou skupinu biologických materiálů a mohu ji v tom smyslu pro celou skupinu nadefinovat, toto považujeme za výhodné i pro cílená vyšetření (např. PCR multiplex na respirační patogeny mohu nabídnout pro všechny materiály z respiračního ústrojí). Označení systémů za obsoletní prozatím neznamená, že se nemohou používat. Navrhujeme pouze novým uživatelům NČLP z mikrobiologií, že mohou s výhodou těchto nových obecnějších systémů využít. Pokud někdo dnes používá systém, který byl nyní označen jako obsoletní, může postupně přejít na novou koncepci. Nebudou-li v čase budoucím tyto systémy, označené nyní jako obsoletní, potřebné, budou následně označené jako neaktuální.

 

 

Aktualizace NČLP z hlediska mikrobiologie byla zahájena (6/2019) a v dalších upgrade bude pokračovat. Velmi uvítáme jakékoli podněty a návrhy z řad rutinních mikrobiologů.   

 

MUDr. Blanka Sýkorová
oddělení klinické mikrobiologie
Centrální laboratoře Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2
180 81 Praha 8

 

e-mail: blanka.sykorova@bulovka.cz