ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROPOJENÍ POLOŽEK NČLP / NPU

 

Úvod

 

NPU (Nomenclature for properties and units) je kódovací systém a terminologie sloužící pro identifikaci a komunikaci výsledků vyšetření z klinických laboratoří. Definice NPU mají jednotnou strukturu a referencovanou terminologii s cílem umožnit mezinárodní použití laboratorních výsledků napříč platformami, časy i místy. Databázi NPU vlastní a provozuje dánský národní úřad pro e-Health a je k dispozici v angličtině a dánštině.

 

NČLP (Národní číselník laboratorních položek) je systém obsahující základní definice a popisy laboratorních položek a definice a informace potřebné pro tvorbu standardů efektivní lékařské péče i pro tvorbu standardů managementu kvality v klinických laboratořích v ČR. NČLP je budovaný v bezprostřední vazbě na Datový standard MZ ČR (známý jako DASTA, nyní DASTA verze 4, nebo DS4), slouží pro realizaci jednoznačných objednávek laboratorních vyšetření i pro následné sdělování a předávání výsledků. DS4 i NČLP jsou oficiálně vyvěšované na webu DASTACR i na webových službách MZ ČR.

 

Jak NPU tak NČLP vycházejí z nomenklatury navržené IUPAC a IFCC a proto mají ve své podstatě filozoficky totožné nebo podobné konstrukce. Filozofie konstrukce položek NPU i NČLP vychází z pojmů systém, komponenta, druh veličiny a jednotka, v NČLP ještě navíc procedura. Jednoduše můžeme říci, že se vyšetřují komponenty (tj. analyty, entity) v různých systémech, vyšetření se realizuje příslušným postupem (v NČLP vyjádřeným procedurou, v NPU speciální konstrukcí připojovanou k druhu veličiny jako jeho specifikace) a stanovuje se vhodný druh veličiny a k němu odpovídající jednotka (respektující v NČLP i v NPU soustavu SI).

 

Na pojmy systém a komponenta lze pohlížet množinově, v obecné podobě jsou pojmy definovány takto:

Systém = která část vesmíru je zkoumána

Komponenta = která složka je relevantní v této zkoumané části

Také systém může být dílčí podmnožinou, například zasílaného materiálu.

 

Příklad (z NČLP):

Retikulocyty (Erytrocyty(B); num. podíl [1] mikroskopie (světlo))       

Poměrné zastoupení retikulocytů v erytrocytech v krvi - materiálem je krev. Světelná mikroskopie.

 

Ač vychází NPU i NČLP z filozoficky stejné podstaty, není jejich přístup zcela totožný, za což může historie vývoje NPU i NČLP. Na počátku, tj. v roce 1993, byly pro potřeby zamýšleného NČLP hledány nejlepší vzory, byl studován LOINC, SNOMED i budovaná nomenklatura IFCC/IUPAC (NPU). Pro tuzemské potřeby se jevila jako jednoznačně nejlepší evropská filozofie konstrukcí používaná v NPU. Po mnoha jednáních byla převzata a předložena zástupcům mnoha oborů laboratorní medicíny. Vše bylo po řadě debatách přijato, až na některé v tuzemsku neobvyklé konstrukce, jako například:

V NPU je pro koncentraci v moči U a pro denní odpad Pt(U),

v NČLP je obdobně U, ale pro denní odpad DU (analogicky pak SU při přepočtu na sekundu aj.).

 

Následně, v roce 1995) vznikly počítačové nástroje pro tvorbu položek NČLP, byly založeny a naplněny potřebné číselníky (v co největší možné míře přebírané od tvůrců NPU) a byly zahájeny práce nad tuzemským NČLP. Oproti NPU byl v NČLP zaveden číselník procedur a k definovaným položkám byl připojován daleko podrobnější popis (typy, formáty, rozsahy, preanalytická fáze, interpretace atd.).

 

K dalším odlišnostem došlo v následujícím vývoji, neboť na NPU bylo zpočátku pohlíženo jako na nomenklaturu, nikoliv jako na číselník, zatímco NČLP byl budován jako číselník pro každodenní praxi, který musí sloužit k jednoznačnému objednávání vyšetření, sdělování výsledků i k jejich vzájemnému předávání včetně připojované interpretace. Teprve později začalo být na NPU pohlíženo také jako na číselník.

 

Další odlišnosti jsou způsobené jinými terminologickými zvyklostmi, zde se ale problematika většinou odehrává jen v úrovni různých synonym.

Díky společně sdílené soustavě SI nejsou problémy v jednotkách, jen někde jsou nutné triviální přepočty.

 

Požadavky na propojení obou číselníků vychází zejména z rostoucích potřeb mezinárodní spolupráce. Ta přináší nutnost nalezení společného základu pro jasnou a bezpečnou komunikaci. V současné době to jsou projekty EU - jako třeba do standardu DASTA již zabudované prvky potřebné pro projekt „Patient Summary“ a současné projekty, které by měly umožnit standardizované předávání laboratorních výsledků.

 

 

Proces mapování

 

Mapování NČLP a NPU je realizováno na více úrovních.

 

Nejprve byly propojeny číselníky jednotlivých elementů a to konkrétně číselník systémů, druhů veličin a komponent. V případě NPU neexistují tyto číselníky v samostatné vyvěšované podobě, proto byly extrahovány přímo z číselníku NPU. Při propojování bylo důležité zachytit kvalitu vazby mezi jednotlivými položkami, a proto bylo ke každé mapované dvojici vhodných protějšků přiřazeno měřítko kvality vazby ve formátu 1:1-X.

 

Poměr 1:1 vyjadřuje, že přesně jedna položka NČLP je namapována na přesně 1 položku NPU. Původně byly uvažovány i jiné poměry než 1:1 (M:N), ale ve snaze o co nejpřesnější jednoznačné mapování byly nakonec všechny položky převedeny na mapování 1:1, nebo prozatím nepropojeny.

 

X je písmeno (nebo soubor písmen), které dále charakterizují a zpřesňují kvalitu vazby.

Aby byla možná dobrá orientace v kvalitách vazeb položek, byl vytvořen samostatný číselník vazeb, jehož podrobnější popis (včetně popisu možných hodnot X) je zmíněn níže a podrobně uveden zde:

NČLP / NPU - číselník kvality vazeb, popis

 

U číselníků systémů a druhů veličin byly u položek nepřiřazených (buď se vyskytujících jen v NPU nebo jen v NČLP) doplněny anglické názvy a jejich zkrácené varianty (u NČLP položek bez protějšku v NPU) nebo klíče a zkrácené české názvy (u NPU položek bez protějšku v NČLP), aby bylo v případě potřeby možné jejich budoucí zavedení do tuzemské praxe. Tyto položky jsou v číselnících viditelně označeny (only NPU/NČLP).

 

Dále byly propojeny odpovídající položky z NČLP a NPU číselníků. Při práci byl využíván soubor NČLP položek s procedurou * (blíže neurčená procedura) a NPU číselník dostupný na webu společně s on-line dostupným vyhledáváním na stránkách NPU terminology:

http://www.labterm.dk/Enterprise%20Portal/NPU_download.aspx

https://www.ifcc.org/ifcc-scientific-division/sd-committees/c-npu/npusearch/

 

Podle kvality vazby vznikly soubory propojených položek, ke kterým se přistupovalo následovně:

 

1.

U položek s mapováním 1:1 nebylo třeba dalších doplnění, k NČLP položce byl přiřazen NPU kód a krátká exaktní definice NPU položky (tzv. „short definition“).

 

2.

U položek s mapováním 1:1-U byly uvedeny stejné informace jako u mapování 1:1 a navíc byl doplněn přepočítací faktor, pomocí kterého je možné převést jednotku NPU položky na jednotku NČLP položky.

 

Poznámka:

Některé položky této kategorie mají v NPU uvedenou jednotku „p.d.u. (procedure defined unit). Jedná se o případy, kdy není jednotka v kontextu položky definována a odpovědnost za lokální definici je na straně každé laboratoře. U těchto jednotek není proto zatím možné realizovat jednoznačný převod na NČLP jednotku a je u nich uváděna prozatímní kvalita vazby 1:1-MWD (bude dořešeno, viz též další bod).

 

3.

Dále byly vytvořeny soubory položek s různým stupněm nepřesného mapováni (AIM, MWD), se kterými se bude později ještě dále pracovat.

Jedná se například o jiné mapování než 1:1 (1:2, 2:1), u kterých bude potřeba rozhodnout, které položky budou k propojení vhodnější (většinou jde o dvojice s různým druhem veličiny nebo neběžnou jednotkou.

Problémové jsou také položky, u kterých je potřeba jednoznačně rozhodnout, zda je název úplným synonymem NČLP, či nikoli.

V číselníku NPU se také dosud vyskytují položky, které mají kódové označení DNK místo NPU - jedná se o dánské národní položky, které dosud nebyly implementovány mezi NPU, ty samozřejmě nepropojujeme.

 

4.

Samostatně je vytvářen soubor položek s kvalitou vazby NM. Týká se položek, kde vazbu není možné definovat a u kterých je nutné zvážit, zda nebude vhodné jejich zavedení do číselníku NČLP.

 

5.

Specifické pro NČLP je, že v něm pracujeme s definicí procedur a také rozlišujeme P (plazmu) a S (sérum), což v NPU není. Proto je mapování realizováno pro NČLP položky s procedurou blíže neurčenou (tj. *) a pro položky s vyšetřením z plazmy (P). Zde je propojení obousměrně jednoznačné (1:1). Odpovídající NČLP položky založené také pro vyšetření ze séra jsou též propojené na stejnou položku NPU, ale v kvalitě vazby je uváděno „1:1-S“. Od položek NČLP s konkrétní procedurou je vyznačována kvalita vazby „1:1-P“. Analogicky jsou pak i kombinace 1:1-SP.

 

6.

Samostatnou problematiku tvoří položky s jednotkami typu „U/l“, které jsou v NPU řešené s pomocí konstrukce, v níž se místo jednotky uvádí „p.d.u.“ - za tento řetězec se pak dosadí příslušná jednotka.

Vazby na tyto položky jsou v NČLP značené „UN“:

UN = unit not specified - v NPU se pracuje s náhradní zástupnou jednotkou p.d.u.;

z NČLP k NPU je mapování jednoznačné, uvádí se jednotka použitá v NČLP;

z NPU k NČLP je propojení možné jen pokud jsou totožné jednotky - nutno programově ošetřit

 

 

Podrobnější informace k číselníku kvality vazeb jsou k dispozici zde:

NČLP / NPU - číselník kvality vazeb, popis

 

 

 

Seznam již namapovaných položek NČLP

 

Aktuální stav je k dispozici v podobě přehledového seznamu:

NČLP / NPU - seznam již propojených položek

 

 

Podrobnější informace k mapovaným položkám jsou k dispozici v programu ČLP i systému SLP v menu pro práci s NČLP v záložce „Vazba na NPU“.

Vše je také k dispozici v příslušných vydávaných interních číselnících NČLP, které jsou součástí standardu DASTA (DS4) - viz NCLPPOL a další:

[NCLPPOL], [NCLPSYST], [NCLPKOMP], [NCLPDRVL]

 

 

 

Převod položek NČLP - NPU a NPU - NČLP

 

Pro převody jsou potřebná data k dispozici v NCLPPOL.XML - klic, klicjedn, njedn, npucode, npukv, npuprep, npuprepj, npuprepf

 

Převod z NČLP do NPU je možný, pokud je ke klíči NČLP k dispozici kód NPU s kvalitou vazby: 1:1, 1:1-U, 1:1-S, 1:1-SP, 1:1-US, 1:1-UP, nebo 1:1-USP. Pro jiné kvality vazeb nelze převod automaticky realizovat.

Symbol „U“ značí, že je nutný přepočet hodnoty s ohledem na různé jednotky, konstanta je k dispozici.

Symbol „P“ značí, že v položce NPU není rozlišována procedura, tato informace se ztrácí.

Symbol „S“ značí, že v NČLP je vyšetření ze séra, v NPU je ale pouze z plazmy, převod lze provést s vědomím tohoto faktu.

 

Při převodu z NPU do NČLP se ke kódu NPU vybírá protějšek NČLP s kvalitou vazby 1:1, nebo 1:1-U. Odpovídající klíč NČLP bude k dispozici nanejvýš jeden. Pokud nalezen není, pak pro zadaný kód NPU vazba na NČLP (dosud) neexistuje.

V případě 1:1-U je nutné realizovat přepočet předávané hodnoty s ohledem na různé jednotky.

 

Pro přepočet platí vztah mezi jednotkami (ne hodnotami v těchto jednotkách uvedených):

 

jednotka v NČLP = jednotka v NPU x přepočítací faktor

 

(V NCLPPOL.XML - klicjedn = klíč jednotky v NČLP, njedn = název jednotky v NČLP, npuprepj = klíč jednotky v NPU, npuprepf = přepočítací faktor, npuprep = název jednotky v NPU * přepočítací faktor.)

 

Pokud je např. v NČLP použita jednotka g/l a v NPU mg/l, pak přepočítací faktor je 1000, protože g/l = 1000 x mg/l.

 

Pro převod hodnot v těchto jednotkách uvedených platí:

 

hodnota v jednotkách v NČLP =  hodnota v jednotkách v NPU / přepočítací faktor

 

hodnota v jednotkách v NPU =  hodnota v jednotkách v NČLP x přepočítací faktor

 

Podrobnější seznámení s touto problematikou je k dispozici v programu ČLP (i systému SLP) v nabídce pro práci s NČLP v záložce „Vazba na NPU“.

 

 

Závěr

 

Nové verze NPU číselníku jsou na výše uváděném odkazu (odstavec „Proces mapování“) zveřejňovány každý měsíc, a to ve formě úplného NPU číselníku (s vyznačeným datem a charakterem změny u každé z položek), nebo ve formě tabulky obsahující jen položky, u kterých došlo od posledního upgrade ke změně.

 

Tyto změny bude nutné sledovat a pravidelně reflektovat i v NČLP číselníku. Kromě přidávání nových položek, nebo jejich zneplatňování, se změny mohou týkat i jednotek, druhů veličin, systémů apod. 

 

Číselník NPU by měl být postupně mapován také na číselník LOINC, takže bude možné touto cestou realizovat též vazby NČLP/LOINC.

 

Pokud by byla v budoucnosti možnost provázání LOINC a SNOMED CT, využije ji i také NČLP.

 

Zde je ale třeba si uvědomit úskalí těchto propojení, které tkví nejen v mnohdy odlišných druzích veličin a někdy i v jiných jednotkách, ale také i v definicích komponent - je vždy nutné pečlivé posouzení, zda se jedná o identicky totožné komponenty (problematika synonym), zda jsou jednoznačně propojitelné a zda je lze i dále propojovat s využitím „mezičíselníku“ (např. NČLP - NPU - LOINC).

 

Vedle mapování NČLP / NPU (a v čase budoucím dále) vzniká paralelně také překlad všech číselníkových položek NČLP do angličtiny, takže bude k dispozici též anglická verze NČLP (v rozsahu jejich definic).

 

Aktualizováno: 28. 2. 2022