MTV - základní informace

 

V definicích položek typu F a NF (případně i S) se pracuje s maticemi (množinami) textových výsledků MTV, což jsou číselníky obsahující formalizované texty určené jako textové výsledky (F, S), případně jako náhradní textové výsledky pro situace, kdy není možné vydat plnohodnotný číselný výsledek (NF).

Matice MTV jsou součástí číselníků NČLP - viz: [NCLPMTV].

 

V definici položek NČLP je uváděn výčet MTV (1 až 4), které definují, jaké textové výsledky, případně náhradní textové výsledky, jsou u položky přípustné - jedná se o sjednocení množin MTV1 až MTV4.

 

U položky NČLP typu F je v definici uveden formát hodnoty FR, což znamená, že výsledek smí být pouze z množiny formalizovaných textů dle MTV1 až MTV4 definice. V rámci DASTA se zasílá příslušný klíč MTV, v nálezové sestavě se zobrazuje text „název do sestav“ dle MTV, alternativně může být zobrazován také lokálně užívaný text, bude-li též zaslán.

 

U položky NČLP typu NF se předpokládá číselný výsledek, ale pokud dojde k libovolné kolizi a není možné jej vydat, zasílá se místo číselné hodnoty příslušný náhradní textový výsledek s formátem hodnoty FR dle množin MTV až MTV4 definice.

 

Formalizované textové výsledky zajišťují nejen standardizované texty a tudíž i počítačové zpracování, ale umožňují již nyní jejich překlad do angličtiny (ke všem textům MTV jsou k dispozici anglické protějšky) a k některým již existuje i mapování do jiných kódových systémů (např. SNOMED CT), které je průběžně doplňováno.

 

Seznam všech současných matic MTV včetně jejich závažnosti je k dispozici v dokumentu:

MTV - typy a váhy, popis

S MTV s uváděnou váhou 4 a 5 musí umět pracovat každý IS (!), s ostatními by měl umět pracovat též.

 

Podrobnější informace o jednotlivých MTV včetně základního náhledu je k dispozici v seznamu:

MTV - náhled číselníků, popis a obsahy jednotlivých MTV

 

 

Výjimečné místo mezi MTV mají MTV krevních skupin KSAB0, RH, ERAG, ERAB a další z oblasti transfúzní medicíny, kde nelze připouštět jiné výsledky, než z rozsahu příslušných MTV.

 

Mimořádné místo mezi MTV mají MTV pro sdělování stavu materiálu HEMOL, IKTER, CHYL, či pro sdělování podkladů významných pro interpretaci výsledků ODBER, DIETA aj.

 

Mimořádně významné postavení mezi MTV má MTV KVAL, která je zavedena v definicích mnoha položek s kvalitativními i semikvantitativními výsledky (ARBC, ARBCT, ARBSC), u položek pro průkaz přítomnosti aj.

 

MTV KVAL zahrnuje širokou množinu textových výsledků pro celou řadu položek NČLP včetně více přístupů vžitých v praxi v rámci více oborů.

 

Pro vyjadřování arbitrárního množství obsahuje položky 0 až 5 (nejedná se o číselné hodnoty!).

Arbitrární množství 0 až 5 bylo zavedeno Věstníkem MZd v roce 1987 jako závazná forma vyjadřování dříve užívaných symbolů typu s "křížky" s tím, že převod byl realizován následovně:

negativní = 0,

stopa = 1,

+ = 2,

++ = 3,

+++ = 4,

++++ = 5

Takto jsou arbitrární množství 0 až 5 po celý čas také zavedena a kontinuálně užívána v rámci NČLP a v rámci DASTA.

 

Součástí MTV KVAL jsou také textová vyjádření ve stupnici (je uváděn klíč = text):

NEGAT = negativní

HRANICNI = hraniční

POZITSLB = slabě pozitivní

POZIT = pozitivní

POZITSIL = silně pozitivní

 

A textová vyjádření ve stupnici:

NEPRITOM = nepřítomnost hledané komponenty

STOPY = stopové množství hledané komponenty

HP = hranice pozitivity hledané komponenty

PRITOMEN = přítomnost hledané komponenty

 

A dále:

REAKT = reaktivní

NEPROKAZ = neprokázán

PROKAZ = prokázán

NASTAL = jev nastal

NENASTAL = jev nenastal

NEURCENO = neurčeno

NEPROVED = neprovedeno

 

Obsah matice MTV KVAL vznikal dohodou tvůrců IS a zástupců odborných společností již při tvorbě DS 2 a je průběžně udržován a používán.

 

Vzhledem k tomu, že některé LIS používají spíše NEPROKAZ/PROKAZ a jiné NEGAT/POZIT, jsou přípustné obě možnosti, při zpracovávání dat je nutné ošetřit, že v tomto případě odpovídá POZIT=PROKAZ a NEGAT=NEPROKAZ. Podobně NEPRITOM/PRITOMEN, či NENASTAL/NASTAL.

 

Klíče jsou sdělované povinně, textové vyjádření pro nález bývá přebíráno z národní nebo lokální části MTV a bývá jazykově upraveno.

 

Je zřejmé, že tato oblast by vyžadovala větší standardizaci a přesnější popisy používání jednotlivých prvků matice KVAL, což snad bude možné v čase budoucím (díky sílícím tlakům na standardizaci). Nyní bude velkým pokrokem, pokud bude užívání matice KVAL, a matic dalších, plošně cele zavedené alespoň v této podobě, aby byly sdělované výsledky nejen jednoznačné, ale především dále počítačově zpracovatelné, přeložitelné a mapovatelné.

 

24. 3. 2022