MTV Erytrocyty - typ

NORMCYTNormocyty
MIKROCYTMikrocyty
MAKROCYTMakrocyty
MEGACYTMegalocyty
SCHICYTSchizocyty (schistocyty) - fragmenty erytrocytu
LEPTOCYTLeptocyty (terčovité erytrocyty)
DREPCYTDrepanocyty (srpkovité erytrocyty)
AKANCYTAkantocyty (erytrocyty s většími ostny)
ECHINCYTEchinocyty (erytrocyty s jemnými ostny)
STOMACYTStomatocyty (erytrocyty vzhledu otevřených úst)
SFEROCYTSférocyty
OVALOCYTOvalocyty (erytrocyty oválného průřezu)
ELIPTCYTEliptocyty (erytrocyty eliptického průřezu)
ANULOCYTAnulocyty
POIKICYTPoikilocyty (erytrocyty nepravidelného tvaru)