MTV Trombocyty - stav

TROM-PENTrombocytopenie
TROM-OZATrombocytóza