Seznam interních číselníků pro tvorbu NČLP a pro DS4

 

 

1. Číselník NČLP a číselníky sloužící k jeho tvorbě

 

 

A. Číselník SKDJ, nad nímž je budován NČLP:

 

Číselník SKDJ je pouze interní, slouží ke konstrukci položek NČLP, není exportován.

Ve složce DATA systému SLP se jedná o soubory S_SKD (CDX, DBF, FPT).

Při zakládání položky NČLP se nejprve vytvoří její definiční základ v SKDJ, nad nímž se následně přidávají jednotlivé položky s konkrétní procedurou a doplňují se další informace (ref. meze, preanal. fáze atd.).

 

V číselníku SKDJ se pracuje především s číselníky:

 

[NCLPSYST] - číselník systémů: Definice v SKDJ - „Systém“

[NCLPKOMP] - číselník komponent: Definice v SKDJ - „Komponenta“

[NCLPDRVL] - číselník druhů veličiny: Definice v SKDJ - „Druh veličiny“

[NCLPJEDN] - číselník jednotek: Definice v SKDJ - „Jednotka“

 

[NCLPTYPD] - číselník typů položek z hlediska dialogu: Vzor pro laboratorní položky - „Typ položky“

[NCLPFRM] - číselník formátů referenčních mezí: Vzor pro laboratorní položky - „Formát ref. mezí“

[NCLPFH] - číselník formátů hodnot: Vzor pro laboratorní položky - „Formát hodnoty“

 

[NCLPMTV] - číselník matic MTV: Vzor pro laboratorní položky - MTV1 až MTV4

 

[NCLPSKUP] - skupiny položek pro zobrazování v nálezových sestavách: Definice v SKDJ - „Skupiny“;

jedná se o pomocný číselník skupin pro nálezové sestavy - bylo zamýšleno jako doporučení pro realizaci prohlížecích nástrojů ke standardu DASTA či pro tvůrce IS, je naplněno jen částečně (revize a doplnění nutné); podobný smysl má položka „Kategorie“ a s ní související „Pořadí“ v SKDJ.

Podrobnější informace k této problematice v dokumentu:

NČLP - zobrazování položek v sestavách

 

 

B. Kompletní číselník NČLP:

 

[NCLPPOL]

 

K definičnímu základu položky NČLP, který se vytváří v číselníku SKDJ, se v dialogu v agendě „Národní číselník laboratorních položek - Definice v NČLP“ připojují další údaje, z nichž vzniká položka NČLP.

 

V číselníku NČLP se pracuje mimo jiné s číselníky:

 

[NCLPPROC] - číselník procedur: Definice NČLP - „Procedura“

[NCLPVZNK] - číselník typů položek z hlediska jejich vzniku: Definice NČLP - „Vznik“

[NCLPVEOV] - číselník variant pro el. objednávání lab. vyšetření: Definice NČLP - „DS“

[NCLPSVS] - existence škály na národní úrovni a stav jejího zpracování

 

[NCLPAZP] - číselník algoritmů pro zpracování položek (dosud nerealizováno)

[NCLPEXKV] - kvalita vazby pro externí číselníky (nyní s ohledem na mapování NČLP / NPU)

 

[NCLPONP] - číselník odběrových nádobek a přípravků: Vzor pro LP - „Odběr do“

 

[NCLPNDUV] - číselník důvodů neaktuálnosti položky: Definice NČLP - „Důvod“ (jen u neakt. položek!)

 

S číselníkem NCLPPOL je logicky provázaný číselník LCLPPOL, který si vytváří uživatelé v LIS:

[LCLPPOL] - lokální číselník laboratorních položek si vytváří jednotliví uživatelé jako podmnožinu k NČLP

 

 

 

 

 

C. Základní definiční číselníky, nad nimiž je budován číselník SKDJ a následně NČLP:

 

Systém:

[NCLPSYST] - číselník systémů: Definice v SKDJ - „Systém“, Definice NČLP - „Systém“

[NCLPMAT] - číselník materiálů (odvozuje se z NCLPSYST): Definice NČLP + Vzor pro LP - „Materiál“

[NCLPTAV] - číselník typů analytických vzorků (využívá se pouze pro moč): Vzor pro LP - „Analyt. vzorek“

 

Komponenta:

[NCLPKOMP] - číselník komponent: Definice v SKDJ - „Komponenta“, Definice NČLP - „Komponenta“

[NCLPTK] - číselník tříd komponent: Číselník komponent, Detail - „Třídy“ (přenáší se do NČLP);

NCLPTK se dále využívá při vytváření obsahu položky „Kategorie“, která se zakládá v číselníku komponent a přenáší se do SKDJ a dále do NČLP.

 

Druh veličiny + Jednotka:

[NCLPDRVL] - číselník druhů veličiny: Definice v SKDJ - „Druh veličiny“, Definice NČLP - „Druh veličiny“

[NCLPJEDN] - číselník jednotek: Definice v SKDJ - „Jednotka“, Definice NČLP - „Jednotka“

 

Procedura:

[NCLPPROC] - číselník procedur: Definice NČLP - „Procedura“

[NCLPSP] - číselník specifikací procedur (odvozuje se automaticky z NCLPPROC), využívá DS4

 

MTV:

[NCLPMTV] - číselník matic MTV

 

 

Číselníky využívané ve více dialogových oknech při tvorbě NČLP i v DS4:

[NCLPAZ] - číselník typů položek - N (národní) a L (lokální)

[NCLPTNG] - číselník typů gescí (týká se národních položek NČLP i škál)

 

 

2. Číselníky pro škály a ref. meze - pro tvorbu položek NČLP i pro DS4

 

[NCLPSKAL] - interpretační škály k položkám NČLP („národní“ škály - informace z literatury)

[NCLPTPS] - typ pohlaví pro škály

[NCLPDRZ] - číselník druhů živočichů pro škály (nyní je jeden záznam, veterina se již neřeší)

[NCLPJVP] - číselník jednotek věku pacientů pro škály

[NCLPSTS] - číselník stavů respektive typů škál (již se nevyužívá)

[NCLPUVIS] - události z hlediska interpretace škál

[NCLPTOS] - typy odběru pro škály

[NCLPTDS] - typy diet pro škály

[NCLPAVIS] - číselník algoritmů pro výpočet interpretačních škál (dosud nerealizováno)

 

 

4. Číselníky pro mikrobiologii - pro tvorbu položek NČLP i pro DS4

 

[NCMPAG] - číselník agens pro mikrobiologii (realizováno mapování na SNOMED)

[NCMPAGTK] - číselník agens pro zatřiďování položek NČLP (podmnožina číselníku NCMPAG)

[NCMPAGV] - číselník vlastností agens (pro mikrobiologii)

[NCMPATML] - číselník antimikrobiálních látek (interně realizováno mapování na SNOMED)

[NCMPOBJK] - objednávky mikrobiologických vyšetření

[NCMPZZM] - způsob získání mikrobiologického materiálu

[NCMPSTM] - číselník stavů mikrobiologických materiálů

 

[NCMPSYST] - číselník systémů pro mikrobiologii - automaticky odvozeno z číselníku NCLPSYST

[NCMPSPM] - specifikace mikrobiologických systémů („materiálů“) - odvozeno z NCLPSYST

 

 

5. Společné číselníky pro NČLP a datové bloky DS4

 

[V_DS] - verze DS

[V_NCLP] - verze NČLP

[V_NZIS] - verze NZIS

[V_NRC] - verze NRC (již se nevyužívá)

 

[NCLPVAZB] - vazby mezi položkami NČLP - cenné, leč dosud v praxi takřka nepoužívané

[NCLPKTV] - kvality vazeb mezi položkami NČLP - cenné, leč dosud v praxi takřka nepoužívané

 

[NCLPRCVU] - časové jednotky (využíváno v preanalytické fázi NČLP i v DS4)

 

 

6. Číselníky pro klinické události a anamnézy pro DS4

 

[TYP_KU] - typ klinické události

[DRUH_KU] - druh klinické události

[KU_MODAL] - modalita

[KU_LOKAL] - lokalita (číselník není naplněn)

[TYP_ANAM] - typ anamnézy

 

 

7. Externí číselníky pro laboratorní nálezové bloky DS4

 

[LVTZDCUN] - typ zadání datumu a času události (v nálezu)

[LVSVN] - stav výsledku (v nálezu)

[LVPHKN] - příznak hodnoty kvantity

[LVUIN] - urgentnost informace (v nálezu)

[LVUZN] - urgentnost zpracování (v nálezu)

[LVTSVN] - typ sdělení výsledku (v nálezu)

[LVIVFVN] - indikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu) - není patřičně v praxi, je však významné!

[LVIOSN] - indikace opravného sdělení (v nálezu)

[LVVIST] - volba interpretační škály - typ

[LVVISA] - volba interpretační škály - atribut

[LMSZMMN] - stav zpracování mikrobiologického materiálu

[LMIPAN] - indikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu)

[LMPHKN] - příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu)

[LMHCN] - hodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu)

[LMHPUVN] - hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu)

[LMIDVAN] - informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu)

[LGKBN] - kódování barev (v obrazovém nálezu)

[LGCESN] - číselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu)

 

 

8. Externí číselníky pro laboratorní objednávkové bloky DS4

 

[LOTZDCU] - typ zadání datumu a času události (v objednávce)

[LOUP] - urgentnost požadavků (v objednávce)

[LOTDV] - typ dodání vzorků (v objednávce)

[LODO] - důvod objednávky (v objednávce)

 

[LOPPP] - potvrzení přijetí požadavků (v objednávce) *

[LOZRK] - způsob řešení kolizí (v objednávce) *

[LOZDV] - způsob dodání výsledků (v objednávce) *

[LOZDVE] - způsob sdělení extrémních výsledků (v objednávce) *

[LOZDSEC] - způsob dodání sestav elektronickou cestou (v objednávce) *

[LOZDFVEC] - způsob dodání formalizovaných vyšetření elektronickou cestou (v objednávce) *

[LOZDN] - způsob dodání nadpisů (v objednávce) *

[LOZTS] - typ dodávaných škál (v objednávce) *

[LOZDS] - způsob dodání škál (v objednávce) *

[LOZDK] - způsob dodání komentářů (v objednávce) *

[LOZDG] - způsob dodání grafů (v objednávce) *

 

[LOTOZ] - typ označení zkumavky (v objednávce)

[LOHPVL] - hlášení o přijetí vzorku laboratoří (v DS4 není využíváno, zde se pracuje s akceptací)

[LOHPOL] - hlášení o přijetí objednávky laboratoří (v DS4 není využíváno, zde se pracuje s akceptací)

[LOTPLOP] - typ položky pro datový blok „lop“ (v objednávce)

[LOTPLIP] - typ položky pro datový blok „lip“ (v objednávce)

 

Číselníky označené * patří do datového bloku „los“, určeného k nastavení způsobu komunikace.

Tento datový blok se v praxi neujal, využíváno jen okrajově - většinou se pracuje s implicitními hodnotami.

 

 

9. Externí číselníky pro obecné datové bloky DS4

 

[TAB_TO] - typ odesílajícího místa

[TAB_KF] - kódy registrovaných firem (tvůrců IS)

[TAB_TA] - typy adres

 

[LOCTO] - typy očkování

[LOCKOL] - kód očkovací látky (číselník je dosud prázdný)

[LAPLC] - očkování - aplikační cesta

[LAPLM] - očkování - místo aplikace

[LZTOZV] - typy zprávy z hlediska místa jejího vzniku

[LZTZOV] - typ žádosti o zprávu

[LZSOZ] - specifikace obsahu zprávy

[LZSZZ] - stav zpracování zprávy

[LKKOLIZE] - kolize (číselník kolizních stavů)

 

 

10. Externí číselníky DS (epSOS) pro projekt Patient Summary

(využívají datové bloky DS4)

 

[EALERGRE] - alergická reakce (využívá datový blok urgentní informace - alergie)

[EALERGEN] - alergeny bez léků (využívá datový blok urgentní informace - alergie nelékové)

[EACTING] - léky - ATC skupiny (využívá datový blok urgentní informace - alergie lékové)

[EDOSFORM] - léky - formy

[EROUTADM] - léky - způsob podání

[ETEVENT] - léky - časy podání

[EPACK] - léky - balení

[EJAZYK] - mluvený jazyk (dialekt)

[ELD] - léčebná doporučení

[ENAHRADY] - náhrady, implantáty, zařízení

[EPROC] - procedury, výkony

[ERIZFAKT] - rizikové faktory

[ESTAV ] - stavové kódy

[ETERMPOR] - termín porodu - určení

[EVZTAH] - osobní vztah

[EZAVAZ] - závažnost

[EZDRROLE] - profesní role ve zdravotnictví

[EZP] - zdravotní problémy (v DS4 se dosud nevyužívá)

[ENOINFO] - neznámé informace (speciální pomocný číselník)

 

[LUKSAB0] - krevní skupiny dle číselníku MTV „KSAB0“ (automaticky duplicitně pro projekt PatSum)

 

 

 

11. Externí číselníky DS pro propouštěcí zprávy

(využívají datové bloky DS4)

 

[Z_ABALKO] - abusus - alkohol

[Z_ABDRG] - abusus - drogy

[Z_ABDRGT] - abusus - drogy - typ látky

[Z_ABKUR] - abusus - kouření

[Z_BARIER] - bariéry

[Z_DVP] - vyslovená přání

[Z_EXPOZV] - typ expozice

[Z_JISTOT] - míra jistoty

[Z_MKNORP] - kódovací systém (označení systému)

[Z_OBDOBI] - období (dle věku)

[Z_PRIZP] - přizpůsobení domácnosti (z hlediska stavu a možností pacienta)

[Z_VARZAV] - závažnost varování (v tuzemsku není dosud vypracováno)

[Z_ZPBYDL] - způsob bydlení

 

 

12. Číselníky verzí - aktualizují se při vydávání upgrade

 

[_NCLPVER] - verze vygenerovaných souborů pro oblast NČLP

[_DSVER] - verze vygenerovaných souborů pro oblast DS

[_UZISVER] - verze vygenerovaných souborů pro oblast ÚZIS

[_LCLPVER] - verze vygenerovaných souborů pro oblast LČLP - již se nevyužívá

[_LPVER] - verze vygenerovaných souborů pro oblast LP - již se nevyužívá

[_NRCVER] - verze vygenerovaných souborů pro oblast NRC - již se nevyužívá

 

 

13. Číselníky ostatní

 

Číselníky VZP (distribuuje VZP) - využívá DS4

[IVLP]

[LEKY]

[ODBORN]

[PZT]

[STOMAG]

[UHRADY]

[VYKONY]

 

 

Číselníky ÚZIS (udržuje ÚZIS) - pro registry NZIS

 

Seznam číselníků ÚZIS ČR

 

 

Číselníky pro NRC - v DS4 se již nevyužívají ani neudržují

[AGODB] - agregované odbornosti

[AGODBODB] - přiřazení agregovaných odborností ke smluvním odbornostem VZP

[ANESTE] - anesteziologické výkony

[DRGGRP] - DRG skupiny

[DRUHNS] - druh nákladového střediska

[DRUHUCTU] - druh účtu

[CHYBY] - číselník chyb detekovaných NRC

[KORINFO] - informace přenášená korekcemi

[KORVYJ] - výjimky v korekcích

[KRITPOL] - rozhodné výkony grouperu

[VAHY] - váhy DRG skupin

 

 

Číselníky pro program ČLP a původní systém SLP

 

Datový standard DASTA tyto číselníky nevyužívá, ale odvolává se na ně v komentářích a popisech.

Jsou využívané programem ČLP, systémem SLP a v některých LIS.

 

[LCLPPOL] - lokální číselník laboratorních položek (viz též na začátku seznamu u NČLP)

[LCLPSKAL] - interpretační škály k položkám lokální - již zřejmě nebude využíváno (?)

 

Následující číselníky nebudou V HL7 FHIR využívané:

[ASFIRMA] - antigenní firemní sety - sloužilo při epidemii covidu

[LCLPVAZB] - lokální vazby - již nebude využíváno

[LCLPTLG] - lokální gesce - již nebude využíváno

[LCLPAZP] - číselník algoritmů (lokální) - již nebude využíváno

[LCLPLPZ] - info z lab. příručky (lokální) - již nebude využíváno

[LCLPSKUP] - skupiny pro nálezy (lokální) - již nebude využíváno

[LCLPSLAB] - spolupracující laboratoře (lokální) - již nebude využíváno

 

Vazby ČLP / SLP na spolupracujíc LIS (již nebude využíváno):

[MPPMETOD]

[MPPLAB]

[STAMETOD]

[STATRIDY]

 

 

 

Zpracováno: 22. 4. 2024