Zobrazování laboratorních výsledků zasílaných formalizovaně prostřednictvím položek NČLP v DS4

 

V DS4 (DASTA) jsou laboratorní výsledky sdělované prostřednictvím datového bloku ku_z v rámci klinické události LAB.VYS. Povinně se zasílá vlastní text sdělení (sestava) v elementu text a standardně se vždy zasílají formalizovaně jednotlivé položky (výsledky) prostřednictvím datového bloku ku_­z_lab, který je opakovaně volán z bloku ku_z. Standard neurčuje, v jakém pořadí mají být zasílané. Mohou být zasílané ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedené v textovém sdělení (sestavě), ale mohou být sdělované v libovolně jiném pořadí dle pravidel zavedených v systému odesílatele.

 

Datový blok ku_z_lab se v rámci bloku ku_z opakuje tolikrát, kolik je sdělováno jednotlivých laboratorních položek (výsledků a dalších formalizovaně sdělovaných informací).

 

Pokud je následovně požadováno zobrazení formalizovaně sdělených položek, uložených v databázi příjemce, postupuje se podle pravidel, která jsou zavedená v příslušném informačním systému. Pravidla bývají nastavitelná podle okolností a požadavků jednotlivých typů uživatelů (jejich rolí) - tj. třídění, způsob zobrazování a množina zobrazovaných údajů aj. Pokud taková pravidla nejsou k dispozici, lze využít následné doporučení a nástroje, které jsou součástí NČLP a které jsou popsané dále.

 

 

Položky NČLP jsou ve standardu DS4 sdělovány prostřednictvím jejich jednoznačného klíče NČLP, ke každé z položek je podrobný popis v číselníku NCLPPOL. Připomínáme, že číselník NCLPPOL je na webu DASTACR k dispozici v plném tvaru a ve tvaru obsahujícím pouze aktuální platné položky - viz (nclp_data/ds_NCLP/all (všechny položky) a nclp_data/ds_NCLP/aktual (jen aktuální položky): číselník NCLPPOL.

 

U každé položky NČLP jsou mimo jiné k dispozici tyto údaje, které lze využít k rozřazení do skupin a k dalšímu třídění:

 

Gesce = do jaké oblasti položka patří (B - biochemie, H - hematologie, I - imunologie,…),

viz číselník gescí NCLPTNG.

Gesce je k dispozici v číselníku NCLPPOL - viz GESCE.

Přes klíč GESCE jsou v číselníku NCLPTNG k dispozici názvy.

 

Kategorie = do jaké hlavní třídy je položka v NČLP zařazena - viz číselník NCLPTK.

Jedná se o jednoduchý číselník, kde vedle klíče KLIC je zkrácený a plný název kategorie (N32, N55) a logické pořadí v rámci číselníku „PORADI“, což je číslo, podle něhož lze logicky setřídit položky číselníku. V tomto pořadí jsou například nabízené položky NČLP dle tříd v hypertextovém seznamu na stránkách DASTACR, lze s výhodou použít i jako pořadí kategorií v nálezových sestavách:

NČLP - seznam položek podle tříd

 

Poznámka:

Číselník pro třídy i kategorie je v současné době totožný.

Každá komponenta je zařazena do jedné až čtyř tříd, podstatná třída je zapsána do kategorie.

Ve výše uvedeném seznamu položek NČLP dle tříd se může jedna položka NČLP vyskytovat ve více třídách (maximálně až ve 4).

Od 6/2022 je na DASTACR k dispozici v hypertextové podobě také obdobný seznam jen dle kategorií:

NČLP - seznam položek podle kategorií

 

V seznamu dle kategorií se jedna položka NČLP vyskytuje jen jednou a může být k ní doplněno pořadové číslo PORADI v rámci kategorie - viz NCLPPOL (významné položky pak budou zobrazované na začátku seznamu dle tohoto logického (relativního) pořadí a zbylé pak mohou být abecedně).

Pořadí je v číselníku předpřipraveno a bude naplněno, jen pokud bude v praxi o toto projeven zájem.

Kategorie je k dispozici v číselníku NCLPPOL - viz KATNAL.

Přes klíč KATNAL jsou v číselníku NCLPTK k dispozici názvy i pořadí.

 

Materiál = jaký primární materiál byl použit k vyšetření.

Materiál je podmnožinou systémů, které jsou konstruované exaktně dle nomenklatury IUPAC/IFCC.

Materiál je k dispozici v číselníku NCLPPOL - viz KLICMAT.

Přes klíč KLICMAT jsou v číselníku NCLPSYST k dispozici názvy i pořadí (viz KOD, N24, N32, PORADI).

 

Agens = vyšetřované agens (bakterie, viry, houby, parazité):

Agens je k dispozici v číselníku NCLPPOL - viz AGENS.

Přes klíč AGENS jsou v číselníku NCMPAGTK k dispozici názvy i pořadí.

V rámci gescí M (mikrobiologie) a S (sérologie) a okrajově I (imunologie) se vyšetřují různá agens, které je cenné mezioborově sdružit. V gescích M a S je vhodné položky (výsledky) třídit především dle AGENS:

NČLP - seznam položek podle vyšetřovaných agens

 

 

S pomocí výše uvedených nástrojů je možné realizovat vhodné uspořádání zaslaných položek NČLP (výsledků) do univerzální nálezové sestavy. Jedna z jejích možných podob je načrtnuta dále.

 

 

Pokud bude potřeba zobrazit laboratorní vyšetření došlá z laboratoří různých gescí a to v univerzálním obecném tvaru, je obecně vhodné postupovat podle gescí uváděných v NČLP v číselníku NCLPPOL (lokálně mohou být i jiné!) a to nejlépe v tomto pořadí a sdružení:

 

1. K - antropometrie

2. B + F + O - biochemie, farmakologie a toxikologie

(lze sloučit, protože léky se vyšetřují ve všech uvedených gescích - viz kategorie DRUG)

3. H - hematologie

4. T - transfúzní medicína

5. I - imunologie (včetně alergologie)

6. M + S - mikrobiologie a sérologie

7. G - genetika

8. Z - jiné…

 

1.

Gesce K by mohla být jako poslední, ale vzhledem k tomu, že obsahuje i základní údaje výšku a hmotnost, je možné ji předsunout před ostatní gesce. Třídění není nutné, může být abecedně podle zobrazovaného názvu komponenty.

 

2.

Pro gesci B + F + O (je vhodné je sloučit) je praktické provést nejprve rozčlenění podle materiálů a v rámci materiálů podle kategorií. Kategorie je vhodné setřídit podle jejich logického pořadí z číselníku kategorií. Položky v rámci kategorií je možné třídit podle relativního pořadí uvedeného u příslušné kategorie (ostatní položky bez uvedeného pořadí se zařadí abecedně dle zobrazovaného názvu komponenty).

Třídění podle materiálů lze volit například takto (jsou uváděné klíče z číselníku systémů NCLPSYST):

 

a.

Krev, plasma, sérum:

B, B(A), B(V), B(C), B(UMB), BBEFOX, BAFTOX (tj. zahrnuje tyto uvedené materiály)

 

b.

Kostní dřeň:

BM

 

c.

Likvor:

CSF

 

d.

Moč:

U, U(RND), U(OVN)

 

e.

Výpočty svázané s výše uvedenými materiály:

PT, PT(KIDN), PT(CSS)

 

f.

Tělesné tekutiny, u nichž se mohou sledovat odpady - lze je uvádět jednotlivě v tomto pořadí:

UNSFDR

UNSFS

STF

DUF

SW

F

 

g.

Peritoneální dialyzát - jen pro specializovaná pracoviště (viz též položky v gesci H):

PRD(PT)

 

h.

Další materiály:

UNSF

UNSFP

PRF

PLF

PCF

AMF

SAL

JOF

EX

GALL

SCR

VLAS

NEHET

SEMEN

COLSTR

MILK(H)

a jiné výše neuvedené…

 

ch:

Speciální skupina - metabolické bilance, výpočty (spíše jen pro ARO a JIP):

PT(BA)

 

V rámci jednotlivých skupin materiálů se třídí podle kategorií.

V rámci kategorií lze třídit podle pořadí (bude doplněno v případě zájmu), jinak abecedně.

Pokud není ve skupině žádná položka, skupina se názvem neuvádí.

 

3.

V gesci H je vhodné provést nejprve rozčlenění podle materiálů a v rámci materiálů podle kategorií. U kategorií pak podle relativního pořadí uvedeného u příslušné kategorie (ostatní položky bez uvedeného pořadí abecedně dle zobrazovaného názvu komponenty). Třídění podle materiálů lze volit například takto (jsou uváděné klíče z číselníku systémů NCLPSYST):

 

a.

Krev, plasma, sérum:

B, B(A), B(V), B(C), B(T)

 

b.

Kostní dřeň:

BM

 

c.

Likvor:

CSF

 

d.

Elementy:

LKC

LYM

MONO

 

e.

Další materiály:

UNSF

JOF

 

f.

Výpočty a hodnocení:

PT

 

g.

Peritoneální dialyzát - jen pro specializovaná pracoviště (viz též v gesci B - lze řešit samostatně):

PRD(PT)

 

4.

V gesci T se pracuje pouze s materiálem B, třídění může být podle kategorií (nyní jsou pouze 3) a případně pořadí v rámci kategorií (pořadí zde nyní není k dispozici).

 

5.

gesce I je možné prvotní rozdělení na položky s kategorií SIGE a ty lze zařadit do podgesce „alergologie“, nebo podgesci nevytvářet a zobrazit je v rámci kategorií na konci.

Kategorie jsou zde nyní: AB, AG, BCEL, ENZ, FTN, PROT, SIGE. V rámci kategorií nejsou pořadí uváděna.

Je možné provést prvotní roztřídění podle materiálů, to může být:

B

BM

CSF

PT, PT(CSS) pro výpočty a hodnocení

a ostatní: UNSFP, SAL,…

 

6.

gescích M a S je vhodné pracovat především (pouze) s agens a třídit (shlukovat) podle nich; zde jsou kategorie upozaděné, méně významné. Vyjmout lze nanejvýš kategorii NUCL.

V rámci jedné skupiny agens lze zobrazit nejprve položky z gesce M a pak z gesce S.

Agens lze zobrazovat abecedně, nebo podle pořadí uvedeného v číselníku agens.

 

Poznámka:

Položky z gesce M s komponentou „AGENS“ slouží pro sdělování mikrobiologických kultivačních vyšetření, jsou atypické, nemají vyplněnou kategorii - s nimi se pracuje naprosto odlišně. Viz datový blok VRK volaný z ku_z_lab - kultivační vyšetření.

 

7.

Gesce G je nyní malá, není nutné žádné třídění, stačí zobrazit abecedně.

 

8.

Gesce Z obsahuje specifické položky, třídění může být podle kategorií dle jejich pořadí v číselníku.

Nutno dořešit individuálně.

 

Vlastní zobrazování položek NČLP by mělo (mohlo) zahrnovat mimo jiné následující údaje, přičemž se vychází z výše popsaného třídění dle gescí, materiálů a kategorií, které jsou uváděné v nadpisech skupin:

klíč NČLP - fakultativní

systém a subsystém - postačí pouze kódem (klíčem) … jen materiál nestačí - viz NCLPPOL: KODSYST

název komponenty - viz NCLPPOL: NKOMP

druh veličiny - fakultativní doporučený, stačí kódem - viz NCLPPOL: KODDRVL

procedura a subprocedura - stačí kódem - viz NCLPPOL: KODPROC + případná sdělovaná specifikace

jednotka - viz NCLPPOL: NJEDN

referenční mezepokud jsou sdělené s hodnotou

sdělená hodnota

připojená interpretace grafická aj.

 

 

Uvedené doporučení považujte za inspiraci pro vaše konkrétní řešení.

Pokud bude v praxi zájem, může být toto doporučení upraveno a doplněno.

Mohou být také patřičně doplněny i některé výše zmíněné číselníky.

 

(6. 6. 2022)