Aktuální a neaktuální položky NČLP - základní informace:

 

Číselník NČLP obsahuje položky:

- aktuální (tj. plně platné, na které lze navazovat položky lokální - laboratorní)

- obsoletní (tj. již v praxi většinou nepoužívané, které budou za čas označeny za "neaktuální")

- neaktuální (tj. položky, které se již nepoužívají případně položky již nevhodné či zakázané)

 

Vzhledem k tomu, že z NČLP nelze žádnou již jednou vydanou položku odstranit, jsou nevhodné, zastaralé a již nepotřebné položky označované jako "neaktuální", s vyznačením časového intervalu platnosti a důvodu jejich zneaktuálnění. V programu ČLP nebo v systému SLP jsou neaktuální položky vyznačované v seznamu znakem "N" (neaktuální), nebo „X“ (neaktuální + časově neplatná) v levém sloupci, v definiční tabulce nápisem "neaktuální" a příslušnými stavovými údaji. Důvod zneaktuálnění je uváděn v položce „důvod“. Pokud je to možné a vhodné, je připojován odkaz na odpovídající vhodnou aktuální položku (její klíč).

 

V číselníku [NCLPPOL] - popis struktury je aktuálnost k dispozici v položce AKTUAL (1=aktuální, 2=obsoletní, 3=neaktuální, neplatná), údaj o časové platnosti v PLATI_OD a PLATI_DO. Pokud je položka neaktuální, je důvod zneaktuálnění v NEAKTDUV a pokud je možné nabídnout za neaktuální položku jinou vhodnou, je uvedena v NAHR_POL (klíč položky, která neaktuální nahrazuje).

 

Řada položek byla označena za neaktuální z důvodů vyřazení některých procedur z konstrukce položek NČLP, nebo z důvodů jejich opouštění v praxi. U těchto položek (jako důvod zneaktuálnění mají uváděno „PROC_IA“, nebo PROC_XX“) je nutné přeadresování na jinou vhodnou položku se stejným SYST_KOMP a druhem veličiny, ale jinou procedurou. Bývá uváděn odkaz na aktuální vhodnou položku (její klíč).

Položky, které mají jako důvod zeaktuálnění uváděno „ARCHIVNI“, jsou v současné době již bez diagnostického významu, lze je po nezbytně nutnou dobu používat.

Položky, které mají jako důvod uváděno „NEUZIVAT“ či „ZAKAZANO“ nelze používat, buď jsou již definičně nevhodné případně i chybné (omyl původního autora), nebo k nim existují jiné vhodnější a plnohodnotné aktuální položky (bývá uváděno v textové poznámce u položky).

 

Neaktuální položky nelze používat k předávání aktuálních dat v rámci DASTA, nelze je používat k objednávání laboratorních vyšetření a ke sdělování výsledků laboratorních vyšetření a nelze se na ně nově navazovat lokálními položkami LČLP! Neaktuální položky mohou sloužit pouze k předávání archivních dat.

 

Dříve vytvořené vazby mezi položkami NČLP a lokálními laboratorními číselníky musí být průběžně pravidelně revidovány a aktualizovány - nejlépe po každém upgrade NČLP. Tyto činnosti mohou být plně automatizované. Informační systémy toto musí umět řešit, uživatelé smysluplně používat!

 

Pokud je číselník NČLP NCLPPOL generován ze systému ČLP nebo SLP případně přebírán z WS, je nutné zvolit příslušnou formu jeho vytváření nebo přebírání - "jen aktuální data", "vše" atd.

 

Je nutné patřičně zvážit, zda budete pro svoji práci volit NČLP kompletní (tj. i s položkami již obsoletními a již neaktuálními) nebo s redukovanou variantou obsahující pouze položky aktuální!

Pro přenos aktuálních dat je nutné využívat pouze aktuální položky NČLP, pro přenos dat archivních bude využíván číselník NČLP kompletní, tedy včetně neaktuálních položek.

 

V hypertextových přehledech položek NČLP na webu DASTA a v rámci webových služeb nejsou od roku 2020 již zobrazované položky neaktuální, s výjimkou neaktuálních archivních položek.

 

 

Upozornění:

Pokud chcete mít aktuální stav programu ČLP včetně aktuálních dat, můžete toho dosáhnout těmito dvěma způsoby - první je vhodný pro ty, kteří v programu ČLP nemají lokální data, druhý pro ty, kteří již s programem ČLP pracovali a lokální data v něm již mají:

 

1.

Nainstalovat nově program ČLP z adresáře CLP umístěného na CD s datovým standardem (případně si lze instalaci stáhnout pomocí webových služeb). Pak budete mít aktuální program i aktuální národní data. Pokud jste však měli v programu vytvořena svá lokální data, přijdete o ně (čili tato možnost není vhodná pro ty, kdo již mají v programu ČLP svá vlastní data).

 

2.

Ve vašem programu ČLP si vyměnit soubor CLP.EXE (je v adresáři CLP\UPGRADE na CD s datovým standardem, případně jej lze stáhnout pomocí webových služeb) a následně aktualizovat data. Nejprve zkopírujte soubor UPG_NCLP.EXE (je na CD DS ve složce CLP\UPGRADE) do hlavní složky programu ČLP na vašem počítači. Potom spusťte program UPG_NCLP.EXE z hlavní složky programu ČLP (např. pomocí Průzkumníka, nebo pomocí Start – Spustit). Objeví se obrazovka s titulkem "Zadejte jméno souboru, který obsahuje upgrade dat NČLP". Najděte příslušný soubor (soubor NCLPxxxxx.JAR, který je umístěn na CD s DS ve složce CLP\UPGRADE - místo xxxxx bude označení aktuální verze NČLP) a stiskněte tlačítko "OK". Tím bude odstartován vlastní upgrade dat NČLP. Upgrade je zcela automatický. Dojde při něm k upgrade dat v rozsahu Národního číselníku laboratorních položek. Jeho průběh je komentován hláškami v pravém horním rohu obrazovky. Po úspěšném upgrade dat NČLP, který trvá v závislosti na Vašem hardware od 1 do 5 minut, se objeví hláška, že "Upgrade dat NČLP byl úspěšně ukončen". Tento postup je popsán i v dokumentu CLP_upgrade.rtf, který je uložen ve složce CLP\UPGRADE na CD DS. Výše popsaný upgrade ČLP je vhodný pro ty, kteří již mají v ČLP svá data. Při upgrade dojde ke spojení vašich dat s novými národními daty.

 

Soubor NCLPxxxxx.JAR je uložen též ve složce NCLP_UPG na CD DS.

Lze ho získat též pomocí webových služeb.

 

Upozornění:

Pokud k práci s NČLP nepoužíváte program ČLP ani systém SLP, ale jiný komerční produkt, musí jeho tvůrci garantovat korektnost všech operací a správné nastavení všech kontrol i zajištění pravidelné údržby a průběžné upgrade číselníků.