Upgrade 2.69.01 - přidány nové položky s klíči od 19920 do 19999 plus od 50001 do 50354 a informatické položky od 20896 do 20928:

 

Pozor!

V tomto upgrade již došlo k číslování položek NČLP v nové řadě od 50000 výše!

 

1.

Proběhla významná revize položek z gesce H - hematologie:

Součástí revize byla zejména aktualizace názvů, tříd a kategorií, doplnění a revize synonym, označení řady již nepotřebných položek jako neaktuálních, doplnění popisů a poznámek a další drobné opravy.

 

Významným přínosem pro vyhledávání v seznamu hematologických položek je zejména vytvoření a přiřazení nových tříd a kategorií AGR, KOAG, BPLT, BRBC a BWBC. Nové třídy se uplatňují zejména v hypertextové formě NČLP, podle kategorií lze třídit v nástroji ČLP i v systému SLP, podle tříd lze hledat.

Položka ACP v rámci hematologické gesce byla přejmenována na Kyselá fosfatáza se synonymem ACP, v gesci B je nadále jako ACP. Tyto definice se neprolínají, v každé gesci jsou samostatně a v jiném kontextu. Vzhledem k předchozímu prodloužení názvů komponent na 55 znaků byly v názvech, tam kde to je vhodné, rozepsány zkratky, případně doplněny další významné informace.

S ohledem na současné informační systémy a praxi byly některé položky původně definované jako formalizovaně textové („F“) upraveny, nyní jsou pro volný text („X“) s možností využití textů z matic MTV.

 

Pro práci s hematologickými položkami (v gesci H) doporučujeme volit seznamy obsahující pouze aktuální položky (v hypertextové formě je takto nabízeno, v programu ČLP i systému SLP si lze jednoduše nastavit v seznamu položek).

 

2.

V rámci gescí „mikrobiologie a sérologie“ byla realizována řada úprav, včetně úprav v příslušných datových blocích DASTA 4.20.01 pro objednávání vyšetření a sdělování výsledků (systémy, specifikace, subspecifikace, získání materiálu).

 

Byly doplněny položky pro vyšetření související s přítomností RNA viru SARS CoV-2 a příslušných protilátek:

 

A. „PCR vyšetření - kvalitativně“

19934 RNA viru SARS CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] *)

19935 RNA viru SARS CoV-2 (SPCORL; přítomnost [-] PCR)

19936 RNA viru SARS CoV-2 (SPCRESP; přítomnost [-] *)

19937 RNA viru SARS CoV-2 (SPCRESP; přítomnost [-] PCR)

 

Poznámky:

Pokud IS dosud neumí pracovat se specifikacemi mikrobiologických systémů, lze ji při sdělování (zejména do ÚZIS) provizorně uvádět volným textem do položky 20898. Pro vyšetření z běžných výtěrů pro vyšetření RNA viru SARS Cov-2 slouží položky 19934 a 19935. Upřesnění procedury se uvádí do položky 20898.

 

B. „antigen - kvalitativně“

19330 Antigen viru SARS CoV-2 (P; přítomnost [-]*)
19932 Antigen viru SARS CoV-2 (S; přítomnost [-]*)
19931 Antigen viru SARS CoV-2 (P; přítomnost [-]ICHR)
19933 Antigen viru SARS CoV-2 (S; přítomnost [-]ICHR)

C. „antigen - rychlotest“
19922 Anti-SARS CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19923 Anti-SARS CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] *) 

19938 Anti-SARS CoV-2 IgG (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19939 Anti-SARS CoV-2 IgG (S; arb. konc. [arb.j.] IA) 

 

19924 Anti-SARS CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19925 Anti-SARS CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19940 Anti-SARS CoV-2 IgM (P; arb. konc. [arb.j.] IA)

19941 Anti-SARS CoV-2 IgM (S; arb. konc. [arb.j.] IA)

 

D. Specifikace a hlášení pro ÚZIS

20897 SARS CoV-2 - zpráva k vyšetření (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20898 SARS CoV-2 - specifikace procedury (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

 

Pro práci s mikrobiologickými položkami typu „AGENS“ (v gesci M) doporučujeme volit seznamy obsahující pouze aktuální položky (v hypertextové formě je takto nabízeno, v programu ČLP i systému SLP si lze jednoduše nastavit v seznamu položek).

 

3.

Specifické IgE (IgE proti…):

Byla doplněna řada položek ze třídy SIGE patřících do gesce I.

Pro lepší orientaci byla třída SIGE uvnitř rozdělena na dvě podtřídy - SIGEM a SIGEO - viz hypertextové zobrazení NČLP.

 

4.

Položky s procedurou ELISA, FIA, FEIA, ILMA, LIA, LEIA, IRMA, FPIA, MEIA, CMIA byly označené jako neaktuální (jak bylo avizováno v minulém upgrade) s datem platnosti do konce roku 2020. Vždy je k nim vytvořena platná položka s procedurou „IA“ - nyní využívejte pouze tyto položky „IA“, neaktuální opusťte. K přeadresování na příslušnou platnou položku s procedurou IA je v programu ČLP i v systému SLP vytvořen jednoduchý nástroj. Odkaz na platnou položku je součástí NČLP.

 

5.

U neaktuálních položek je nově vyznačován důvod zneaktuálnění.

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „ZAKAZANO“ nepoužívejte (nebyly zřejmě ani nikým použity).

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „NEUZIVAT“ nepoužívejte, zvolte jinou vhodnou položku (bývá uvedena v poznámce).

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „PROC_IA“ nebo „PROC_XX“ opusťte, přeadresujte se na jinou

položku s totožným systémem, komponentou a druhem veličiny, ale s jinou vhodnou procedurou; je připojován odkaz na doporučenou vhodnou platnou položku.

Položky, u nichž je uveden „důvod“ = „ARCHIVNI“ doporučujeme postupně opustit, jsou nyní již bez diagnostického významu, nebo jsou již založeny vhodnější položky jiné.

 

6.

U několika léků byla upravena gesce. Léky jsou převážně v gesci „F“, ale některé také v gesci „O“ (toxikologie), nebo účelově v gesci „B“ a „H“. U všech léků je uváděna třída „DRUG“, lze podle ní třídit.

K lékům byly aktualizovány synonyma a doplněny ATC skupiny.

Byly doplněny léky nové - viz:

 

Acebutolol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Alfa-hydroxymetoprolol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Brivaracetam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Cefotaxim (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Ceftazidim (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Flukonazol (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Gabapentin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Intrakonazol (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Meropenem (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Perampanel (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Piperacilin / tazobaktam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Pregabalin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Rufinamid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Stiripentol (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Sultiam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Tiagabin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

 

 

7.

Položky z oblasti „genetiky“ byly nově zařazeny pod gesci „Genetika“ = G.

Tyto položky byly dosud pod gescí B a pomocnou gescí W, nyní jsou společně pod G.

Tato gesce je dosud provizorní, nebyla dosud vytvořena oficiální spolupráce s příslušnou odbornou společností, nemá dosud svého gestora. Do této gesce G zařazujeme položky, kde se vyšetřuje lidský genom, mikrobiologie pracuje s extrahumánním genomem a tyto položky jsou pod gescí M.

 

8.

V informatických položkách (gesce „Z“) byly aktualizovány názvy a synonyma, doplněny třídy a další nástroje pro přehlednější zobrazování v hypertextové podobě číselníku NČLP. Byly doplněny poznámkové položky k novým systémům a dále byly doplněny požadované položky pro laboratorní sdělení:

 

20896 Interpretace farmakologických vyšetření (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20897 SARS CoV-2 - zpráva k vyšetření (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20898 SARS CoV-2 - specifikace procedury (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20899 Agens - neformalizované sdělení (Nález; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20900 Obrazová informace k laboratornímu výsledku (Blok vyšetření - obraz; TYPE [-] Datový přenos)

 

20901 Laboratorní sdělení - dodatečná ordinace (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20902 Laboratorní sdělení - hlášení výsledků (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20903 Laboratorní sdělení - hlášení kolize v žádance (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20904 Laboratorní sdělení - překročení doby stability (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

20905 Laboratorní sdělení - předání smluvní laboratoři (Blok interpretační, sdělení; TYPE [-] Datový přenos)

 

9.

Další drobné úpravy v konstrukci položek, které nemají vliv na běžnou praxi, nekomentujeme.

V hypertextové formě zobrazování NČLP jsou nyní nabízené pouze aktuální a obsoletní položky, z neaktuálních pouze archivní. V hypertextových seznamech po třídách je doplněna řada nových tříd, které umožňují lepší práce - zejména s položkami hematologickými, informatickými a specifickými IgE.

Vzhledem k maximální vytíženosti gestorů z oblasti mikrobiologie, sérologie a hematologie, vyplývající ze současné situace, nebylo možné dokončit původně plánované položky, budou zařazené do dalšího upgrade.

 

 

Upgrade 2.68.01 - přidány nové položky s klíči od 19180 do 19919 a od 20890 do 20895:

 

V souvislosti se zahájením provazování klíčů NČLP s mezinárodními kódy NPU (Nomenclature for Properties and Units) a s tím spojenou revizí a doplňováním položek NČLP, proběhla řada úprav:

 

1.

Ke všem položkám NČLP s procedurami ELISA, FIA, FEIA, ILMA, LIA, LEIA, IRMA, FPIA, MEIA, CMIA byla vytvořena příslušná položka s obecnější procedurou „IA“.

Původní nahrazené položky budou označené jako „neaktuální = neplatné“; nyní bylo toto zneplatnění realizováno jen u vyšetření SIGE (IgE proti…).

 

Pro přeadresování z této obsoletní nebo neplatné položky na položku s procedurou „IA“ připravíme pomůcku (do LABPOL připravíme a doplníme k položce neaktuální odkaz na položku vhodnou aktuální). Bude k dispozici v dalším upgrade DASTA a NČLP.

Tyto úpravy u položek SIGE byly nyní nutné s ohledem na jejich další připravovaný rozvoj a doplnění.

 

Tam, kde byla u položky NČLP pouze procedura ELISA, byla vyměněna za obecnější IA. Podobné úpravy byly již v minulosti debatovány a schváleny jako bezproblémové.

 

Připomínáme, že v DS4 je možné k položkám s procedurou IA (i k položkám s procedurou *) sdělovat upřesnění použité procedury (v bloku ku_z_lab v atributu spec_proc).

 

Tyto nově založené položky s procedurou IA nezahrnujeme do následujícího seznamu, jsou v příloze.

První kolo těchto úprav proběhlo již v předchozích upgrade.

 

2.

K položkám z gesce „M“ (mikrobiologie), „S“ (sérologie) a „I“ (imunologie), které se týkají vyšetřovaného agens, byla nově připojena informace (položka) AGENS s uvedením jeho názvu.

Přes tuto položku jsou nyní propojena všechna vyšetření (i objednávky a interpetace) týkající se příslušného agens. Současně byly, díky tomuto propojení, aktualizovány (sjednoceny) názvy dotčených položek (ve všech dotčených gescích).

V programu ČLP i systému SLP lze nově třídit a hledat pomocí tohoto nového sloupce „agens“.

Tyto úpravy názvů a doplněné nové informace do následujícího seznamu nezahrnujeme, úpravy názvů položky definičně nemění, pouze zpřesňují. Do dalšího upgrade budou další potřebné položky doplněny.

 

3.

U položek z gesce „S“ a „I“, které souvisí s tzv. hodnocením či vydáváním „indexu pozitivity“, byla provedena řada úprav, aby bylo možné finálně kompromisně vyřešit dlouhodobý problém s jejich striktním odmítáním i důsledným vyžadováním.

 

Aby bylo umožněno:

- vydávání výsledků pouze ve tvaru formalizovaných textů (negativní pozitivní apod.)

- vydávání výsledků ve tvaru číselném s připojeným formalizovaným hodnocením

je nutné mít k dispozici položku typu „NF“ (numerická nebo s formalizovaným textem) s příslušnou definicí a s názvem umožňujícím oba způsoby sdělování. Jedná se o nestandardní, leč praxí velmi žádané řešení.

 

Z výše uvedených důvodů byl u těchto položek upraven druh veličiny z původního nevhodného RSUBSTR na nově založený RODIP (relativní optická denzita - IP). Jedná se o pomocný druh veličiny, který nemá svůj protějšek v NPU (tam se indexy pozitivity nepřipouštějí). Jednotkou je „-“.

 

V definici položky byly upraveny formáty a mezní hodnoty, formát referenčních mezí byl v souladu s požadavky DS4 nastaven na hodnotu „0“ (referenční meze se nesdělují, lze sdělovat hodnocení - podrobněji viz blok vrn).

 

V názvu do sestav se již nevyskytuje označení (IP), které bylo nepřijatelné pro pracoviště, která tento pro ně vnitrolaboratorní index nevydávají, v ostatních názvech byl ponechán. Tyto položky se jednoznačně poznají podle druhu veličiny „RODIP“. V DS4 je pro jejich přenos vše již připraveno (od verze 4.18.03).

Lokálně si každá laboratoř může své názvy upravit sama. Jednotku i.p. naše platné normy nepřipouští.

 

Tyto úpravy a doplněné nové informace do následujícího seznamu nezahrnujeme, úpravy položky definičně nemění, pouze zpřesňují a umožňují univerzálnější využití bez nutnosti náročných změn. Podobné úpravy byly již v minulosti schváleny a realizovány.

 

4.

U položek „SIGE“ (IgE proti….) je důsledně nastavena gesce „I“, byly aktualizovány jejich názvy a byla doplněna synonyma pro jejich jednodušší vyhledávání v hypertextových seznamech. V plném názvu je připojen odkaz na některý z firemních kódů, u směsí je připojen jejich výčet (zobrazuje se při práci s programem ČLP a systémem SLP). Současně byly doplněny některé další.

(Zadrželi jsme nyní ucelený balíček dalších položek SIGE s ohledem na jejich číslování nad 50000.)

 

5.

U léků byla aktualizována synonyma, již nebudou jako synonyma používány obchodní názvy.

 

6.

Nově založené položky zařazené do upgrade 2.68.01:

 

19770      Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19771      Agregace stimulovaná ADP - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19772      Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19773      Agregace stimulovaná ADP - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19768      Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19769      Agregace stimulovaná ADP - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19776      Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19777      Agregace stimulovaná ADR - nízká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19778      Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19779      Agregace stimulovaná ADR - střední koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

19774      Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] *)

19775      Agregace stimulovaná ADR - vysoká koncentrace (P; relat. agreg. aktivita [1] Agregační křivka opticky)

 

19765      Trombocyty v TromboExactu (B(T); num. konc. [10^9/l] *)

19766      Trombocyty v TromboExactu (B(T); num. konc. [10^9/l] Počítání částic (impedance))

19767      Trombocyty v TromboExactu (B(T); num. konc. [10^9/l] Fotooptické stanovení (laser))

 

19220      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19221      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19222      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19223      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19224      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19225      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19226      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19227      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19228      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19229      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19230      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19231      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19232      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19233      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19234      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19235      Screening protilátek - enzym - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19204      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19205      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19206      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19207      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 1 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19208      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19209      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19210      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19211      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 2 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19212      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19213      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19214      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19215      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 3 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19216      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

19217      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (P; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

19218      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

19219      Screening protilátek - NAT - typové erytrocyty 4 (S; arb. konc. [arb.j.] Aglutinace (gel))

 

20891      Index anti-Borrelia burgdorferi - hodnocení (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

20892      MRZ reakce - hodnocení (Blok interpretační; TYPE [-] Datový přenos)

 

19908      IgE proti Blomia tropicalis (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19909      IgE proti Blomia tropicalis (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19910      IgE proti Blomia tropicalis (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19911      IgE proti Blomia tropicalis (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19912      IgE proti cizrni (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19913      IgE proti cizrni (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19914      IgE proti cizrni (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19915      IgE proti cizrni (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19788      IgE proti červenému rybízu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19789      IgE proti červenému rybízu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19790      IgE proti červenému rybízu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19791      IgE proti červenému rybízu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19796      IgE proti fíku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19797      IgE proti fíku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19798      IgE proti fíku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19799      IgE proti fíku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19800      IgE proti fíkusu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19801      IgE proti fíkusu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19802      IgE proti fíkusu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19803      IgE proti fíkusu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19916      IgE proti Glycyphagus domesticus (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19917      IgE proti Glycyphagus domesticus (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19918      IgE proti Glycyphagus domesticus (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19919      IgE proti Glycyphagus domesticus (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19804      IgE proti hřebenatce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19805      IgE proti hřebenatce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19806      IgE proti hřebenatce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19807      IgE proti hřebenatce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19808      IgE proti jehněčímu masu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19809      IgE proti jehněčímu masu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19810      IgE proti jehněčímu masu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19811      IgE proti jehněčímu masu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19812      IgE proti kobylímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19813      IgE proti kobylímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19814      IgE proti kobylímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19815      IgE proti kobylímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19816      IgE proti krevetce severní (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19817      IgE proti krevetce severní (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19818      IgE proti krevetce severní (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19819      IgE proti krevetce severní (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19828      IgE proti Lepidoglyphus destructor (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19829      IgE proti Lepidoglyphus destructor (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19830      IgE proti Lepidoglyphus destructor (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19831      IgE proti Lepidoglyphus destructor (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19832      IgE proti lupině (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19833      IgE proti lupině (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19834      IgE proti lupině (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19835      IgE proti lupině (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19836      IgE proti makadamovému ořechu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19837      IgE proti makadamovému ořechu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19838      IgE proti makadamovému ořechu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19839      IgE proti makadamovému ořechu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19840      IgE proti merlíku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19841      IgE proti merlíku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19842      IgE proti merlíku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19843      IgE proti merlíku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19844      IgE proti olihni (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19845      IgE proti olihni (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19846      IgE proti olihni (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19847      IgE proti olihni (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19848      IgE proti olivám (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19849      IgE proti olivám (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19850      IgE proti olivám (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19851      IgE proti olivám (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19856      IgE proti ovčímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19857      IgE proti ovčímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19858      IgE proti ovčímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19859      IgE proti ovčímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19860      IgE proti papáje (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19861      IgE proti papáje (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19862      IgE proti papáje (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19863      IgE proti papáje (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19868      IgE proti Penicilium chysogenum (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19869      IgE proti Penicilium chysogenum (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19870      IgE proti Penicilium chysogenum (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19871      IgE proti Penicilium chysogenum (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19872      IgE proti prosu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19873      IgE proti prosu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19874      IgE proti prosu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19875      IgE proti prosu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19876      IgE proti pšenici špaldě (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19877      IgE proti pšenici špaldě (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19878      IgE proti pšenici špaldě (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19879      IgE proti pšenici špaldě (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19780      IgE proti pylu akácie (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19781      IgE proti pylu akácie (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19782      IgE proti pylu akácie (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19783      IgE proti pylu akácie (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19784      IgE proti pylu bažanky (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19785      IgE proti pylu bažanky (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19786      IgE proti pylu bažanky (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19787      IgE proti pylu bažanky (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19792      IgE proti pylu drnavce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19793      IgE proti pylu drnavce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19794      IgE proti pylu drnavce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19795      IgE proti pylu drnavce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19820      IgE proti pylu kryptomérie japonské (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19821      IgE proti pylu kryptomérie japonské (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19822      IgE proti pylu kryptomérie japonské (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19823      IgE proti pylu kryptomérie japonské (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19824      IgE proti pylu laskavce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19825      IgE proti pylu laskavce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19826      IgE proti pylu laskavce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19827      IgE proti pylu laskavce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19852      IgE proti pylu ořešáku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19853      IgE proti pylu ořešáku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19854      IgE proti pylu ořešáku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19855      IgE proti pylu ořešáku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19864      IgE proti pylu paspalu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19865      IgE proti pylu paspalu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19866      IgE proti pylu paspalu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19867      IgE proti pylu paspalu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19896      IgE proti pylu troskutu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19897      IgE proti pylu troskutu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19898      IgE proti pylu troskutu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19899      IgE proti pylu troskutu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19880      IgE proti rusu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19881      IgE proti rusu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19882      IgE proti rusu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19883      IgE proti rusu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19884      IgE proti Saccharomyces cerevisiae (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19885      IgE proti Saccharomyces cerevisiae (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19886      IgE proti Saccharomyces cerevisiae (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19887      IgE proti Saccharomyces cerevisiae (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19892      IgE proti slávce (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19893      IgE proti slávce (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19894      IgE proti slávce (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19895      IgE proti slávce (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19888      IgE proti škebli (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19889      IgE proti škebli (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19890      IgE proti škebli (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19891      IgE proti škebli (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19900      IgE proti Tyrophagus putrescentiae (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19901      IgE proti Tyrophagus putrescentiae (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19902      IgE proti Tyrophagus putrescentiae (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19903      IgE proti Tyrophagus putrescentiae (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19904      IgE proti velbloudímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19905      IgE proti velbloudímu mléku (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19906      IgE proti velbloudímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19907      IgE proti velbloudímu mléku (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

 

20895      Premenopauza (Pt; TYPE [-] TIME)

20893      Perimenopauza (Pt; TYPE [-] TIME)

20894      Postmenopauza (Pt; TYPE [-] TIME)

 

Nově založené položky s procedurou IA jsou k dispozici v dokumentu příloha IA.

 

 

 

Upgrade 2.67.01 - přidány nové položky s klíči od 19026 do 19179:

 

19164  DNA viru Epstein-Baarové (počet) (B; num. konc. [10^3/l] *)

19165  DNA viru Epstein-Baarové (počet) (B; num. konc. [10^3/l] PCR)

19166  DNA viru Epstein-Baarové (výp) (B; num. obsah [10^3/g] výpočet)

19154  Galectin-3 (P; hmot. konc. [µg/l] *)

19155  Galectin-3 (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

19156  Galectin-3 (S; hmot. konc. [µg/l] *)

19157  Galectin-3 (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

19026  IgE proti chlorhexidinu (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19027  IgE proti chlorhexidinu (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19028  IgE proti chlorhexidinu (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19029  IgE proti chlorhexidinu (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19030  IgE proti nAmb a 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19031  IgE proti nAmb a 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19032  IgE proti nAmb a 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19033  IgE proti nAmb a 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19038  IgE proti nGal d 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19039  IgE proti nGal d 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19040  IgE proti nGal d 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19041  IgE proti nGal d 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19042  IgE proti nGal d 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19043  IgE proti nGal d 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19044  IgE proti nGal d 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19045  IgE proti nGal d 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19046  IgE proti nGal d 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19047  IgE proti nGal d 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19048  IgE proti nGal d 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19049  IgE proti nGal d 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19034  IgE proti nGal-alfa-1,3-Gal (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19035  IgE proti nGal-alfa-1,3-Gal (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19036  IgE proti nGal-alfa-1,3-Gal (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19037  IgE proti nGal-alfa-1,3-Gal (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19050  IgE proti rAha h2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19051  IgE proti rAha h2 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19052  IgE proti rAha h2 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19053  IgE proti rAha h2 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19058  IgE proti rAlt a 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19059  IgE proti rAlt a 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19060  IgE proti rAlt a 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19061  IgE proti rAlt a 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19070  IgE proti rApi m10 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19071  IgE proti rApi m10 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19072  IgE proti rApi m10 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19073  IgE proti rApi m10 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19062  IgE proti rApi m2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19063  IgE proti rApi m2 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19064  IgE proti rApi m2 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19065  IgE proti rApi m2 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19066  IgE proti rApi m3 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19067  IgE proti rApi m3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19068  IgE proti rApi m3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19069  IgE proti rApi m3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19074  IgE proti rAra h 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19075  IgE proti rAra h 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19076  IgE proti rAra h 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19077  IgE proti rAra h 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19054  IgE proti rAra h8 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19055  IgE proti rAra h8 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19056  IgE proti rAra h8 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19057  IgE proti rAra h8 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19078  IgE proti rAsp f 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19079  IgE proti rAsp f 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19080  IgE proti rAsp f 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19081  IgE proti rAsp f 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19082  IgE proti rAsp f 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19083  IgE proti rAsp f 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19084  IgE proti rAsp f 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19085  IgE proti rAsp f 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19086  IgE proti rCan f3 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19087  IgE proti rCan f3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19088  IgE proti rCan f3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19089  IgE proti rCan f3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19090  IgE proti rCan f5 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19091  IgE proti rCan f5 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19092  IgE proti rCan f5 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19093  IgE proti rCan f5 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19094  IgE proti rDer p 23 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19095  IgE proti rDer p 23 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19096  IgE proti rDer p 23 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19097  IgE proti rDer p 23 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19098  IgE proti rFel d 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19099  IgE proti rFel d 2 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19100  IgE proti rFel d 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19101  IgE proti rFel d 2 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19102  IgE proti rGly m5 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19103  IgE proti rGly m5 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19104  IgE proti rGly m5 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19105  IgE proti rGly m5 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19106  IgE proti rGly m6 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19107  IgE proti rGly m6 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19108  IgE proti rGly m6 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19109  IgE proti rGly m6 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19110  IgE proti rJug r 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19111  IgE proti rJug r 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19112  IgE proti rJug r 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19113  IgE proti rJug r 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19114  IgE proti rMal d 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19115  IgE proti rMal d 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19116  IgE proti rMal d 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19117  IgE proti rMal d 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19118  IgE proti rMal d 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19119  IgE proti rMal d 3 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19120  IgE proti rMal d 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19121  IgE proti rMal d 3 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19122  IgE proti rOle e 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19123  IgE proti rOle e 1 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19124  IgE proti rOle e 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19125  IgE proti rOle e 1 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19126  IgE proti rTri a 14 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19127  IgE proti rTri a 14 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19128  IgE proti rTri a 14 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19129  IgE proti rTri a 14 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19130  IgE proti směsi potravin 22 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19131  IgE proti směsi potravin 22 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19132  IgE proti směsi potravin 22 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19133  IgE proti směsi potravin 22 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19134  IgE proti směsi potravin 25 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19135  IgE proti směsi potravin 25 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19136  IgE proti směsi potravin 25 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19137  IgE proti směsi potravin 25 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19138  IgE proti směsi potravin 29 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19139  IgE proti směsi potravin 29 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19140  IgE proti směsi potravin 29 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19141  IgE proti směsi potravin 29 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19142  IgE proti směsi potravin 30 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19143  IgE proti směsi potravin 30 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19144  IgE proti směsi potravin 30 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19145  IgE proti směsi potravin 30 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19146  IgE proti směsi potravin 32 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19147  IgE proti směsi potravin 32 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19148  IgE proti směsi potravin 32 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19149  IgE proti směsi potravin 32 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19150  IgE proti směsi pylů stromů 10 (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

19151  IgE proti směsi pylů stromů 10 (P; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19152  IgE proti směsi pylů stromů 10 (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

19153  IgE proti směsi pylů stromů 10 (S; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19158  Mykofenolát_0 (P; hmot. konc. [mg/l] *)

19159  Mykofenolát_0 (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19160  Mykofenolát_120 (P; hmot. konc. [mg/l] *)

19161  Mykofenolát_120 (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19162  Mykofenolát_30 (P; hmot. konc. [mg/l] *)

19163  Mykofenolát_30 (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

19167  RF-IgA (P; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19168  RF-IgA (S; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19169  RF-IgA (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] *)

19170  RF-IgA (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19171  RF-IgA (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19172  RF-IgG (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] *)

19173  RF-IgG (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19174  RF-IgG (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19175  RF-IgM (P; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19176  RF-IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

19177  RF-IgM (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] *)

19178  RF-IgM (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] IA)

19179  RF-IgM (UNSFP; arb. látková konc. [kU/l] imunoturbidimetrie)

 

Upgrade 2.66.01 - přidány nové položky s klíči od 18397 do 19025 a od 20881 do 20890:

 

Jedná se o velmi rozsáhlý upgrade NČLP, v němž vedle běžných z praxe žádaných položek byly realizovány tři významné inovace a úpravy:

 

1.

Založení záměrně duplicitních položek:

S,P_FLC Kappa = Ig/L-kappa free,

S,P_FLC Lambda = Ig/L-lambda free,

Csf_Albumin a

CSF_Alfa-1-kyselý glykoprotein

s jednotkou v mg/l, které jsou z minulosti dosud v NČLP s nevhodnou jednotkou g/l.

Tuto dlouho slibovanou akci spojujeme s nynější rozsáhlou inovací NČLP. Doporučujeme přejít na tyto nové vhodnější položky, původní nevhodné budou později označené jako obsoletní, ale budou v NČLP trvale ponechané.

 

2.

Převedení položek NČLP, které se týkají léků, pod nově založenou gesci ČSKF „F“ a realizace první fáze inovace. Vedle stávajících položek SUBSTC jsou doplněné položky MASSC. Současně proběhla první fáze revizí. V druhé fázi revizí předpokládáme drobné doplnění popisných informací a případné doplnění dalších chybějících lékových položek.

Zásadní změnou v přístupu k těmto položkám je paralelní vytváření položek s druhem veličiny „látková koncentrace“ a „hmotností koncentrace“, přičemž obě formy jsou rovnocenné - již zde není vyznačování tzv. položek druhotných. Pro rozlišení v názvu jsou položky SUBSTC označované hvězdičkou (změna!).

Tato změna plyne z rozhodnutí ČSKF - viz: Vyjádření ČSKF 2019

 

3.

Převedení položek, které se týkají mikrobiologie, pod gesci „M“ a realizace první fáze jejich zásadní inovace. První fáze inovace byla zaměřena na doplnění číselníku systémů pro aktuální potřeby mikrobiologie, současně byl mikrobiologický číselník systémů redukován a aktualizován a byly významně doplněné specifikace systémů (vše současně ve vazbě na Datový standard DASTA):

Seznam systémů a jejich specifikací definovaných pro mikrobiologické položky

 

Dále byl doplněn číselník procedur a číselník komponent a byla realizována významná inovace položek NČLP typu „AGENS“, ve vazbě na Datový standard DASTA verze 4:

NČLP - seznam položek podle názvů (jen Agens)

Již nevhodné položky NČLP typu „agens“ byly označeny jako obsoletní, později budou označené jako neaktuální (na žádost je lze případně ještě i vrátit zpět).

 

Současně byla do NČLP doplněna řada položek PCR. Další budou zařazené do následujících upgrade. Předpokládá se, že názvy komponent typu „DNA xy“ budou upravené, označení „DNA“ bude zařazeno na konec názvu komponenty (v další verzi - v jednání).

 

Podrobnější informace k realizovaným a zamýšleným úpravám mikrobiologických položek najdete zde:

Inovace mikrobiologických položek 2019

 

 

SEZNAM NOVÝCH POLOŽEK ZAŘAZENÝCH DO TOHOTO UPGRADE:

 

Záměrně duplicitní položky, které byly v minulosti založeny s jednotkou pro současnou praxi nevhodnou - k níže uvedeným doporučeným položkám existují původní protějšky v g/l:

 

18481     Albumin (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] *)

18482     Albumin (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18483     Albumin (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18408     Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] *)

18409     Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18410     Alfa-1-kyselý glykoprotein (mg/l) (Likvor; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18771     Ig/L-kappa free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18772     Ig/L-kappa free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18773     Ig/L-kappa free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18774     Ig/L-kappa free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18775     Ig/L-kappa free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18776     Ig/L-kappa free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18777     Ig/L-lambda free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18778     Ig/L-lambda free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18779     Ig/L-lambda free (mg/l) (P; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

18780     Ig/L-lambda free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18781     Ig/L-lambda free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Imunoturbidimetrie)

18782     Ig/L-lambda free (mg/l) (S; hmot. konc. [mg/l] Nefelometrie)

 

Nové položky požadované z praxe - gesce „B“, „H“ a „S“ (abecedně):

 

18403     5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] Chromatografie-IEC)

18401     5-aminolevulát/kreatinin (U; látkový poměr [1] Vzorec 1)

18402     5-aminolevulát/kreatinin (U; látkový poměr [1] Vzorec 2)

18413     Adenosindeamináza (Likvor; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18414     Adenosindeamináza (Likvor; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

18415     Adenosindeamináza (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18416     Adenosindeamináza (P; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

18417     Adenosindeamináza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18418     Adenosindeamináza (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Absorpční spektrofotometrie)

18419     Adenosindeamináza (Nespecif. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

18420     Adenosindeamináza (Nesp. tekutina(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] Abs. spektrofotom.)

19005     Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y BASE (B; arbitr. agreg. akt. (RU) [RU] *)

18475     Anti-HBsAg kvantitativně (P; arb. látková konc. [U/l] *)

18476     Anti-HBsAg kvantitativně (P; arb. látková konc. [U/l] ELISA)

18477     Anti-HBsAg kvantitativně (P; arb. látková konc. [U/l] IA)

18478     Anti-HBsAg kvantitativně (S; arb. látková konc. [U/l] *)

18479     Anti-HBsAg kvantitativně (S; arb. látková konc. [U/l] ELISA)

18480     Anti-HBsAg kvantitativně (S; arb. látková konc. [U/l] IA)

19020     Hemopexin* (P; hmot. konc. [g/l] *)

19021     Hemopexin* (P; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

19022     Hemopexin* (P; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

19023     Hemopexin* (S; hmot. konc. [g/l] *)

19024     Hemopexin* (S; hmot. konc. [g/l] Imunoturbidimetrie)

19025     Hemopexin* (S; hmot. konc. [g/l] Nefelometrie)

18767     Holotranskobalamin (P; látková konc. [pmol/l] CMIA)

18768     Holotranskobalamin (P; látková konc. [pmol/l] IA)

18755     Poměr granulocytární a červ. řady v nátěru KD (Krev. b.(dřeň); num. poměr [1] *)

18756     Poměr granulocytární a červ. řady v nátěru KD (Krev. b.(dřeň); num. poměr [1] Mikros. sv.)

18894     Trombocyty (PLCR) (Trombocyty (krev); num. podíl [1] *)

18895     Trombocyty (PLCR) (Trombocyty (krev); num. podíl [1] Fotooptické stanovení (laser))

 

Nové položky z gesce farmakologie:

 

18397     10-oh-carbamazepin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18398     10-oh-carbamazepin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18399     10-oh-carbamazepin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18400     10-oh-carbamazepin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18404     9-hydroxirisperidon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18405     9-hydroxirisperidon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18406     9-hydroxirisperidon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18407     9-hydroxirisperidon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18471     Agomelatin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18472     Agomelatin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18473     Agomelatin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18474     Agomelatin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18496     Amikacin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18497     Amikacin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18492     Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18493     Amikacin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18494     Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18495     Amikacin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18486     Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18487     Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18488     Amiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18489     Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18490     Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18491     Amiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18484     Amiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18485     Amiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18498     Amisulprid (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18499     Amisulprid (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18500     Amisulprid (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18501     Amisulprid (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18504     Amitriptylin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18505     Amitriptylin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18502     Amitriptylin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18503     Amitriptylin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18506     Aripiprazol (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18507     Aripiprazol (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18508     Aripiprazol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18509     Aripiprazol (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18510     Asenapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18511     Asenapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18512     Asenapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18513     Asenapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18522     Barbituráty (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18523     Barbituráty (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18524     Barbituráty (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18525     Barbituráty (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18518     Barbituráty* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18519     Barbituráty* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18520     Barbituráty* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] IA)

18521     Barbituráty* (U; látková konc. [µmol/l] IA)

18534     Benzodiazepiny (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18535     Benzodiazepiny (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18536     Benzodiazepiny (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18537     Benzodiazepiny (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18530     Benzodiazepiny* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18531     Benzodiazepiny* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18532     Benzodiazepiny* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] IA)

18533     Benzodiazepiny* (U; látková konc. [µmol/l] IA)

18544     Busulfan (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18545     Busulfan (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18546     Busulfan (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18547     Busulfan (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18642     Citalopram (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18643     Citalopram (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18644     Citalopram (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18645     Citalopram (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18590     Clobazam (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18591     Clobazam (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18592     Clobazam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18593     Clobazam (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18596     Clomipramin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18597     Clomipramin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18598     Clomipramin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18599     Clomipramin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18594     Clomipramin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18595     Clomipramin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18602     Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18603     Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18604     Clonazepam (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18605     Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18606     Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18607     Clonazepam (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18600     Clonazepam* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18601     Clonazepam* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18648     Cyklosporin A (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18649     Cyklosporin A* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18650     Cyklosporin A* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18651     Deethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18652     Deethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18653     Deethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18654     Deethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18655     Desethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18656     Desethylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18657     Desethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18658     Desethylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18659     Desipramin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18660     Desipramin (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18695     Desmetylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18696     Desmetylamiodaron (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18697     Desmetylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18698     Desmetylamiodaron (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18693     Desmetylamiodaron* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18694     Desmetylamiodaron* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18667     Diazepam (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18668     Diazepam (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18669     Diazepam (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18670     Diazepam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18671     Diazepam (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18672     Diazepam (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18665     Diazepam* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18666     Diazepam* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18677     Digitoxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18678     Digitoxin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18679     Digitoxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18680     Digitoxin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18675     Digitoxin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18676     Digitoxin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18681     Digoxin (P; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18682     Digoxin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18683     Digoxin (S; hmot. konc. [µg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18684     Digoxin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18685     Digoxin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18686     Digoxin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18689     Disopyramid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18690     Disopyramid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18691     Disopyramid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18692     Disopyramid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18687     Disopyramid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18688     Disopyramid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18699     Donepezil (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18700     Donepezil (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18701     Donepezil (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18702     Donepezil (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18703     Doxepin (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18704     Doxepin (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18712     Escitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18713     Escitalopram (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18714     Escitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18715     Escitalopram (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18716     Eslikarbazepin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18717     Eslikarbazepin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18718     Eslikarbazepin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18719     Eslikarbazepin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18726     Etosuximid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18727     Etosuximid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18724     Etosuximid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18725     Etosuximid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18731     Everolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18732     Everolimus (B; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-LC)

18730     Everolimus* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18884     Fenobarbital (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18885     Fenobarbital (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18886     Fenobarbital* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18887     Fenobarbital* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18890     Fenytoin (P; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18891     Fenytoin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18892     Fenytoin (S; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18893     Fenytoin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18888     Fenytoin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18889     Fenytoin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18735     Flekainid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18736     Flekainid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18737     Flekainid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18738     Flekainid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18733     Flekainid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18734     Flekainid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18739     Flufenazin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18740     Flufenazin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18741     Flufenazin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18742     Flufenazin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18743     Flunitrazepam (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18744     Flunitrazepam (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18751     Fluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18752     Fluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18753     Fluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18754     Fluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18749     Fluoxetin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18750     Fluoxetin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18745     Flupentixol (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18746     Flupentixol (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18747     Flupentixol (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18748     Flupentixol (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18765     Haloperidol (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18766     Haloperidol (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18763     Haloperidol* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18764     Haloperidol* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18918     Chinidin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18919     Chinidin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18916     Chinidin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18917     Chinidin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18783     Imipramin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18784     Imipramin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18785     Imipramin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18786     Imipramin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18787     Imipramin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18788     Imipramin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18564     Karbamazepin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18565     Karbamazepin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18560     Karbamazepin volný (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18561     Karbamazepin volný (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18562     Karbamazepin volný (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18563     Karbamazepin volný (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18558     Karbamazepin volný* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18559     Karbamazepin volný* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18556     Karbamazepin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18557     Karbamazepin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18789     Klozapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18790     Klozapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18791     Klozapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18792     Klozapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18622     Kofein (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18623     Kofein (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18624     Kofein (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18625     Kofein (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18795     Lacosamid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18796     Lacosamid (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18797     Lacosamid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18798     Lacosamid (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18799     Lamotrigin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18800     Lamotrigin (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18801     Lamotrigin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18802     Lamotrigin (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18805     Levetiracetam (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18806     Levetiracetam (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18809     Lidokain (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18810     Lidokain (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18811     Lidokain* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18812     Lidokain* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18823     Melperon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18824     Melperon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18825     Melperon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18826     Melperon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18829     Metoprolol (P; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18830     Metoprolol (S; hmot. konc. [µg/l] Chromatografie-HPLC)

18842     Metotrexát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18843     Metotrexát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18827     Metotrexát* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18828     Metotrexát* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18831     Mirtazapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18832     Mirtazapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18833     Mirtazapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18834     Mirtazapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18837     Mykofenolát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18858     Netilmicin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18859     Netilmicin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18860     Netilmicin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18861     Netilmicin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18856     Netilmicin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18857     Netilmicin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18864     Nordiazepam (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18865     Nordiazepam (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18866     Nordiazepam (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18867     Nordiazepam (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18862     Nordiazepam* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18863     Nordiazepam* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18868     Norfluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18869     Norfluoxetin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18870     Norfluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18871     Norfluoxetin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18874     Nortriptylin (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18875     Nortriptylin (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18872     Nortriptylin* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18873     Nortriptylin* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18661     O-desmethylvenlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18662     O-desmethylvenlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18663     O-desmethylvenlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18664     O-desmethylvenlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18876     Olanzapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18877     Olanzapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18878     Olanzapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18879     Olanzapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18880     Paroxetin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18881     Paroxetin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18882     Paroxetin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18883     Paroxetin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18896     Primidon (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18897     Primidon (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18898     Primidon (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18899     Primidon (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18906     Primidon* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18907     Primidon* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18904     Prokainamid (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18905     Prokainamid (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18902     Prokainamid* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18903     Prokainamid* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18912     Quetiapin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18913     Quetiapin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18914     Quetiapin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18915     Quetiapin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18920     Risperidon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18921     Risperidon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18922     Risperidon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18923     Risperidon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18928     Salicylát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18929     Salicylát (S; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18930     Salicylát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18924     Salicylát* (P; látková konc. [mmol/l] IA)

18925     Salicylát* (S; látková konc. [mmol/l] IA)

18926     Salicylát* (Žaludeční tekutina; látková konc. [mmol/l] IA)

18927     Salicylát* (U; látková konc. [mmol/l] IA)

18931     Sertralin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18932     Sertralin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18933     Sertralin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18934     Sertralin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18936     Sirolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18935     Sirolimus* (B; látková konc. [nmol/l] IA)

18945     Takrolimus (B; hmot. konc. [µg/l] IA)

18946     Teofylin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18947     Teofylin (S; hmot. konc. [mg/l] Spektrofotometrie reflexní)

18948     Teofylin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18949     Teofylin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18950     Teofylin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18951     Thiopental (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18952     Thiopental (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

18955     Tobramycin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18956     Tobramycin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18953     Tobramycin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18954     Tobramycin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18957     Topiramát (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-plynová)

18958     Topiramát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18959     Topiramát (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-plynová)

18960     Topiramát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18961     Trazodon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18962     Trazodon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18963     Trazodon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18964     Trazodon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

18969     Tricyklic. antidepresiva (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18970     Tricyklic. antidepresiva (P; hmot. konc. [µg/l] IA)

18971     Tricyklic. antidepresiva (S; hmot. konc. [µg/l] *)

18972     Tricyklic. antidepresiva (S; hmot. konc. [µg/l] IA)

18965     Tricyklic. antidepresiva* (P; látková konc. [nmol/l] IA)

18966     Tricyklic. antidepresiva* (S; látková konc. [nmol/l] IA)

18967     Tricyklic. antidepresiva* (Žaludeční tekutina; látková konc. [µmol/l] IA)

18968     Tricyklic. antidepresiva* (U; látková konc. [µmol/l] IA)

18987     Valproát (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18988     Valproát (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18989     Valproát (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18990     Valproát (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18983     Valproát volný (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18984     Valproát volný (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18985     Valproát volný (S; hmot. konc. [mg/l] *)

18986     Valproát volný (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18981     Valproát volný* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18982     Valproát volný* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18979     Valproát* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18980     Valproát* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

18997     Vankomycin (P; hmot. konc. [mg/l] *)

18998     Vankomycin (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

18999     Vankomycin (S; hmot. konc. [mg/l] *)

19000     Vankomycin (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

18995     Vankomycin* (P; látková konc. [µmol/l] IA)

18996     Vankomycin* (S; látková konc. [µmol/l] IA)

19001     Venlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

19002     Venlafaxin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19003     Venlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

19004     Venlafaxin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19008     Ziprasidon (P; hmot. konc. [µg/l] *)

19009     Ziprasidon (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19010     Ziprasidon (S; hmot. konc. [µg/l] *)

19011     Ziprasidon (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19012     Zonisamid (P; hmot. konc. [mg/l] *)

19013     Zonisamid (P; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

19014     Zonisamid (S; hmot. konc. [mg/l] *)

19015     Zonisamid (S; hmot. konc. [mg/l] Chromatografie-HPLC)

19016     Zotepin (P; hmot. konc. [µg/l] *)

19017     Zotepin (P; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

19018     Zotepin (S; hmot. konc. [µg/l] *)

19019     Zotepin (S; hmot. konc. [µg/l] LC/MS/MS)

 

Nové položky z gesce mikrobiologie:

 

18421     Agens (Dren; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18422     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18423     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18424     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18425     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18426     Agens (Cizí těleso; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18427     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18428     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18429     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18430     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18431     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18432     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18433     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18434     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18435     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18436     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18437     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace N. meningitis)

18438     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18439     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18440     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18441     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18442     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18443     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18444     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18445     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18446     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18447     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18448     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18449     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18450     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18451     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace na mykobakteria)

18452     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18453     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18454     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie ART)

18455     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18456     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18457     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18458     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace N. gonorrhoae)

18459     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18460     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18461     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18462     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Kult. bakteriologická anaerobní)

18463     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace bakteriologická obecná)

18464     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace mykologická obecná)

18465     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie bakteriol. obecná)

18466     Agens (Výtěr z laryngu; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace na mykobakteria)

18467     Agens (Výtěr z laryngu; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie ART)

18468     Agens (Výtěr z rekta; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace N. gonorrhoae)

18469     Agens (Tkáň; vyšetření mikroorg. [-] Kultivace virologická obecná)

18470     Agens (U; vyšetření mikroorg. [-] Mikroskopie ART)

18411     DNA Acinetobacter baumannii (Likvor; přítomnost [-] *)

18412     DNA Acinetobacter baumannii (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18514     DNA Aspergillus fumigatus (Likvor; přítomnost [-] *)

18515     DNA Aspergillus fumigatus (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18516     DNA Aspergillus fumigatus (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18517     DNA Aspergillus fumigatus (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18538     DNA Blastocystis hominis (Stolice; přítomnost [-] *)

18539     DNA Blastocystis hominis (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18526     DNA Bordetella parapertussis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18527     DNA Bordetella parapertussis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18540     DNA Borrelia species (Kloubní tekutina; přítomnost [-] *)

18541     DNA Borrelia species (Kloubní tekutina; přítomnost [-] PCR)

18542     DNA Borrelia species (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] *)

18543     DNA Borrelia species (Nespecif. tekutina(Punkce); přítomnost [-] PCR)

18548     DNA Candida albicans (Likvor; přítomnost [-] *)

18549     DNA Candida albicans (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18550     DNA Candida glabrata (Likvor; přítomnost [-] *)

18551     DNA Candida glabrata (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18552     DNA Candida krusei (Likvor; přítomnost [-] *)

18553     DNA Candida krusei (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18554     DNA Candida parapsilosis (Likvor; přítomnost [-] *)

18555     DNA Candida parapsilosis (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18640     DNA Candida species (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18641     DNA Candida species (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18566     DNA Candida tropicalis (Likvor; přítomnost [-] *)

18567     DNA Candida tropicalis (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18588     DNA Citrobacter freundii (P; přítomnost [-] *)

18589     DNA Citrobacter freundii (P; přítomnost [-] PCR)

18568     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Stolice; přítomnost [-] *)

18569     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18570     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Tkáň; přítomnost [-] *)

18571     DNA Clostridium difficile - binární toxin (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18576     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Stolice; přítomnost [-] *)

18577     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18578     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Tkáň; přítomnost [-] *)

18579     DNA Clostridium difficile - delece TdC (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18572     DNA Clostridium difficile - GDH (Stolice; přítomnost [-] *)

18573     DNA Clostridium difficile - GDH (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18574     DNA Clostridium difficile - GDH (Tkáň; přítomnost [-] *)

18575     DNA Clostridium difficile - GDH (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18580     DNA Clostridium difficile - toxin A (Stolice; přítomnost [-] *)

18581     DNA Clostridium difficile - toxin A (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18582     DNA Clostridium difficile - toxin A (Tkáň; přítomnost [-] *)

18583     DNA Clostridium difficile - toxin A (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18584     DNA Clostridium difficile - toxin B (Stolice; přítomnost [-] *)

18585     DNA Clostridium difficile - toxin B (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18586     DNA Clostridium difficile - toxin B (Tkáň; přítomnost [-] *)

18587     DNA Clostridium difficile - toxin B (Tkáň; přítomnost [-] PCR)

18626     DNA Coxiella burnetii (Likvor; přítomnost [-] *)

18627     DNA Coxiella burnetii (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18628     DNA Coxiella burnetii (P; přítomnost [-] *)

18629     DNA Coxiella burnetii (P; přítomnost [-] PCR)

18630     DNA Coxiella burnetii (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18631     DNA Coxiella burnetii (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18632     DNA Cryptococcus neoformans (Likvor; přítomnost [-] *)

18633     DNA Cryptococcus neoformans (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18634     DNA Cryptococcus neoformans (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18635     DNA Cryptococcus neoformans (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18636     DNA Cryptococcus neoformans (U; přítomnost [-] *)

18637     DNA Cryptococcus neoformans (U; přítomnost [-] PCR)

18638     DNA Cryptosporidium sp. (Stolice; přítomnost [-] *)

18639     DNA Cryptosporidium sp. (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18646     DNA Cyclospora cayetanensis (Stolice; přítomnost [-] *)

18647     DNA Cyclospora cayetanensis (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18673     DNA Diantamoeba fragilis (Stolice; přítomnost [-] *)

18674     DNA Diantamoeba fragilis (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18705     DNA E. coli (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18706     DNA E. coli (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18528     DNA E.coli (beta-glucuronidase gene) (P; přítomnost [-] *)

18529     DNA E.coli (beta-glucuronidase gene) (P; přítomnost [-] PCR)

18710     DNA Entamoeba histolytica (Stolice; přítomnost [-] *)

18711     DNA Entamoeba histolytica (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18707     DNA Enterobacteriaceae (P; přítomnost [-] *)

18708     DNA Enterobacteriaceae (P; přítomnost [-] PCR)

18722     DNA Enterococcus faecalis (P; přítomnost [-] *)

18723     DNA Enterococcus faecalis (P; přítomnost [-] PCR)

18720     DNA Enterococcus faecium (P; přítomnost [-] *)

18721     DNA Enterococcus faecium (P; přítomnost [-] PCR)

18728     DNA Enterococcus spp. (P; přítomnost [-] *)

18729     DNA Enterococcus spp. (P; přítomnost [-] PCR)

18759     DNA Gardnerella vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18760     DNA Gardnerella vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18757     DNA Giardia lamblia (Stolice; přítomnost [-] *)

18758     DNA Giardia lamblia (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18761     DNA Haemophillus ducreyi (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18762     DNA Haemophillus ducreyi (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18610     DNA Chlamydia psittaci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18611     DNA Chlamydia psittaci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18612     DNA Chlamydia species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18613     DNA Chlamydia species (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18614     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z oka; přítomnost [-] *)

18615     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z oka; přítomnost [-] PCR)

18616     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18617     DNA Chlamydia trachomatis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18618     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] *)

18619     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] *)

18620     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] PCR)

18621     DNA Chlamydia trachomatis (Výtěr z rekta; přítomnost [-] PCR)

18608     DNA Chlamydophilla pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18609     DNA Chlamydophilla pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18793     DNA Klebsiella spp. (P; přítomnost [-] *)

18794     DNA Klebsiella spp. (P; přítomnost [-] PCR)

18803     DNA Legionella longbeachae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18804     DNA Legionella longbeachae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18807     DNA Legionella pneumophila (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18808     DNA Legionella pneumophila (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18813     DNA Methicillin-resistance gene (Stolice; přítomnost [-] *)

18814     DNA Methicillin-resistance gene (Stolice; přítomnost [-] PCR)

18815     DNA Methicillin-resistance gene (Kůže; přítomnost [-] *)

18816     DNA Methicillin-resistance gene (Kůže; přítomnost [-] PCR)

18817     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18818     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18819     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z léze; přítomnost [-] *)

18820     DNA Methicillin-resistance gene (Vzorek z léze; přítomnost [-] PCR)

18821     DNA Methicillin-resistance gene (U; přítomnost [-] *)

18822     DNA Methicillin-resistance gene (U; přítomnost [-] PCR)

18835     DNA Moraxella catarrhalis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18836     DNA Moraxella catarrhalis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18838     DNA Mycobacterium tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18839     DNA Mycobacterium tuberculosis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18840     DNA Mycobacterium tuberculosis (Výtěr z laryngu; přítomnost [-] *)

18841     DNA Mycobacterium tuberculosis (Výtěr z laryngu; přítomnost [-] PCR)

18846     DNA Mycobacterium tuberculosis complex (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18847     DNA Mycobacterium tuberculosis complex (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18844     DNA Mycoplasma pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18845     DNA Mycoplasma pneumoniae (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18848     DNA Neisseria gonorrhoeae (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18849     DNA Neisseria gonorrhoeae (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18854     DNA Neisseria meningitidis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18855     DNA Neisseria meningitidis (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18850     DNA Neisseria meningitidis B (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18851     DNA Neisseria meningitidis B (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18852     DNA Neisseria meningitidis C (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18853     DNA Neisseria meningitidis C (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18900     DNA Pneumocystis jiroveci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] *)

18901     DNA Pneumocystis jiroveci (Vzorek z cest dýchacích; přítomnost [-] PCR)

18908     DNA Proteus mirabilis (P; přítomnost [-] *)

18909     DNA Proteus mirabilis (P; přítomnost [-] PCR)

18910     DNA Pseudomonas aeruginosa (P; přítomnost [-] *)

18911     DNA Pseudomonas aeruginosa (P; přítomnost [-] PCR)

18939     DNA Staphyloccus aureus (P; přítomnost [-] *)

18940     DNA Staphyloccus aureus (P; přítomnost [-] PCR)

18943     DNA Staphylococcus spp. (P; přítomnost [-] *)

18944     DNA Staphylococcus spp. (P; přítomnost [-] PCR)

18941     DNA Streptoccocus pneumoniae (Likvor; přítomnost [-] *)

18942     DNA Streptoccocus pneumoniae (Likvor; přítomnost [-] PCR)

18937     DNA Streptococcus specific gene (P; přítomnost [-] *)

18938     DNA Streptococcus specific gene (P; přítomnost [-] PCR)

18973     DNA Treponma pallidum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18974     DNA Treponma pallidum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18975     DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18976     DNA Trichomonas vaginalis (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18977     DNA Ureaplasma parvum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18978     DNA Ureaplasma parvum (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18991     DNA Vancomycin resistance gene A (P; přítomnost [-] *)

18992     DNA Vancomycin resistance gene A (P; přítomnost [-] PCR)

18993     DNA Vancomycin resistance gene B (P; přítomnost [-] *)

18994     DNA Vancomycin resistance gene B (P; přítomnost [-] PCR)

18769     DNA viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

18770     DNA viru Herpes simplex 1+2 (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

19006     DNA viru varicella-zoster (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] *)

19007     DNA viru varicella-zoster (Vzorek z urogenitálu; přítomnost [-] PCR)

18709     Roup dětský (Otisk perianálních řas; přítomnost [-] Mikroskopie parazitologická)

 

Pro mikrobiologii byly doplněny k novým systémům informatické položky pro přenos výsledků:

 

20881     Agens (Dren; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20882     Agens (Patologická tekutina; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20883     Agens (Kanyla, elektroda, chlopeň; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20884     Agens (Vzorek z oka; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20885     Agens (Vzorek z oblastí "ORL"; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20886     Agens (Vzorek z pohybového aparátu; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20887     Agens (Vzorek z oblasti "porodnictví"; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20888     Agens (Vzorek z cest dýchacích; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20889     Agens (Vzorek z urogenitálu; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

20890     Agens (Vzorek z léze; vyšetření mikroorg. [-] Datový přenos)

 

 

Upgrade 2.65.01 - přidány nové položky s klíči od 18371 do 18396:

 

18371      Alloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] *)

18372      Alloizoleucin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18373      Alloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] *)

18374      Alloizoleucin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18375      Alloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] *)

18376      Alloizoleucin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18377      Alloizoleucin/kratinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

18378      Alloizoleucin/kratinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

18379      Cystin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] *)

18380      Cystin semikvantitativně (U; arb. konc. [arb.j.] test. proužek)

18381      Edoxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] *)

18382      Edoxaban - antiXa aktivita (P; hmot. konc. [µg/l] abs. spektrofotometrie)

18383      Faktor XIII - kvantita (P; Relativní arb. konc. [1] *)

18384      Faktor XIII - kvantita (P; Relativní arb. konc. [1] imunoturbidimetrie)

18385      Homocystin (P; látková konc. [µmol/l] *)

18386      Homocystin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18387      Homocystin (S; látková konc. [µmol/l] *)

18388      Homocystin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18389      Homocystin (U; látková konc. [µmol/l] *)

18390      Homocystin (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-IEC)

18391      Homocystin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

18392      Homocystin/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

18393      Presepsin (B; hmot. konc. [ng/l] *)

18394      Presepsin (B; hmot. konc. [ng/l] IA)

18395      Tryptofan/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

18396      Tryptofan/kreatinin (U; látkový poměr [1] vzorec 2)

 

 

Další úpravy a informace:

 

Součástí tohoto upgrade byla první fáze revize položek z gesce I, S, M, týkající se především zatřídění položek (třídy komponent a položek), příslušných gescí (přeřazení některých položek nevhodně zařazených) a drobných úprav názvů a synonym. Úpravy se nedotknou práce s NČLP, projeví se především ve zkvalitnění jeho hypertextové formy na webech, kde je NČLP zobrazován. Tyto úpravy byly nutné pro další fázi revize položek.

 

Současně byly realizovány úpravy v datových blocích pro sdělování numerických hodnot výsledků vyšetření a jejich interpretace, týká se zejména sdělování hodnot tzv. „technických veličin“ v imunologii a sérologii. Podrobněji v dokumentu Zobrazování numerických výsledků.

 

Oprava názvu 2 položek NČLP - z názvu vypuštěno omylem vložené označení „(IP)“:

Anti-Campylobacter jejuni IgA (IP)

Anti-parainfluenza 2 IgA (IP)

 

U položek „index pozitivity“ (v názvu mají na konci řetězce „(IP)“) sjednocen druh veličiny na RSUBSTR (u některých bylo nevhodné SUBSTRTO) - jednotka se nemění, zůstává „1“, jedná se o drobnou změnu.

 

V NČLP se místo jednotek IU/l zadávají obecnější U/l (kU/l a jiné předpony). Bylo sjednoceno opravou u několika položek omylem zadaných s kIU/l. Jedná se o opravu drobnou, definice v NČLP se tím nemění. Lokálně lze místo U/l použít (vložit) IU/l, pokud se jedná o mezinárodní jednotku = je definován kalibrátor.

 

Byla požadovaná nová položka KEB (koeficient energetické bilance), z rozhodnutí gestora není doplněna, neboť se jedná pouze o přefaktorovaný poměr Csf_laktát/Csf_glukóza, který již v NČLP je (klíč 17774).

 

V NČLP se litr uvádí jako „l“, tj. s malým písmenem. Norma povoluje velké i malé L i l, upřednostňuje „l“.