Patient summary

V současné době realizuje kraj Vysočina z pověření MZČR projekt Národního kontaktního místa eHealth (NCPeH). Tato aktivita je součástí společného projektu členských zemí EU v rámci programu CEF. Cílem projektu je vybudování národního konektoru umožňujícího výměnu zdravotnické dokumentace mezi členskými státy EU. Podrobnější informace včetně relevantních odkazů naleznete na stránkách projektu na adrese:
https://www.nixzd.cz/informace-o-projektu-c1.

Cílem projektu je v první fázi umožnit předávání zdravotnických informací v rozsahu tzv. pacientského souhrnu (Patient summary) a elektronické preskripce léků.

V obou případech je cílem sdílení a podpora scénářů čerpání zdravotní péče v zahraničí, samozřejmě po předchozím souhlasu pacienta. Lze však očekávat, že se rozsah přenášených dat bude postupně (i když velmi zvolna) rozšiřovat i o další typy dat (snímky, výsledky vyšetření apod.)

Úkolem každé země je vybudování tzv. národního konektoru, který integruje NCPeH do národní infrastruktury eHealth. ČR se zavázala být v první vlně projektu. To znamená, že národní uzel NCPeH bude zprovozněn do konce roku 2017. V průběhu roku 2018 již bude systém v rutinním nasazení.
S výměnou zdravotnické dokumentace souvisí nejen technické, právní a bezpečnostní otázky, ale především problematika sémantiky, resp. sémantické interoperability přenášených dat. Více informací, včetně aktuálního katalogu používaných terminologických systému (tzv. MVC) naleznete např. na webu evropské komise:
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EHSEMANTIC/eHealth+DSI+Semantic+Community+Home
Resp. na: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EHOPERATIONS/eHealth+DSI+Operations+Home

Pro technickou realizaci přenosu dat byl zvolen formát HL7 CDA. Je tedy nezbytné implementovat takové změny primárních informačních systémů, které umožní Patient Summary věcně správně naplnit a v kompatibilním datovém formátu předat na NCPeH. Druhý požadavek (kompatibilní datový formát) je možné naplnit buď tak, že CDA dokument vznikne již na straně poskytovatele dat (potom bude implementace HL7 CDA na dodavatelích informačních řešení či integračního middleware), či bude vytvořen v NCPeH z jiného standardního datového formátu (DASTA).
Protože ale bude nutné pacientský souhrn komunikovat i mezi poskytovateli navzájem, jeví se jako racionální implementovat nezbytné struktury a terminologie do standardu DASTA verze 4 bez ohledu na to, jaké z výše uvedených řešení bude nakonec zvoleno.

Aby bylo možné kvalitně vytvořit Patient Summary v předepsané struktuře, musí být k dispozici nástroje na předávání všech požadovaných položek (komunikační standard) a samozřejmě musí být tyto položky k dispozici v příslušných informačních systémech, kde jsou vytvářené a udržované. Proto považujeme za nutné informovat tvůrce IS o těchto požadavcích a zároveň vytvořit v DASTA potřebné nástroje pro jejich předávání.

První fáze úprav a rozšíření standardu DASTA verze 4 proběhla na konci roku 2017 a vznikla pilotní verze DS 4.16.00. Po jejím připomínkování a následných úpravách vznikla finální verze DS 4.16.01, která je platná od 1. 3. 2018 a je k dispozici na těchto webových stránkách a na webových službách MZ ČR.