Národní číselník laboratorních položek (NČLP)

 

Národní číselník laboratorních položek je v současné době jediný standard pro komunikaci informačních systémů pro doménu laboratorních oborů s více než patnáctiletou historií používání. Navíc je propojen s datovou nadstavbou umožňující kvalitativně vyšší úroveň standardizace v laboratorní medicíně. Konstrukce položek NČLP vychází z uznávané mezinárodní nomenklatury IFCC, která definuje příslušné pojmy. Dle této nomenklatury se vyšetřují „komponenty“ (například analyty, entity) v „systémech“ (někdy, ale ne vždy, totožný s pojmem „biologický materiál“), určuje se „druh veličiny“ s „jednotkou“ (v relevantních situacích), vyšetření se realizuje „procedurou“ (princip určení komponenty) – tato pětice (tj. systém, komponenta, procedura, druh veličiny a jednotka) definuje každou položku NČLP. Každá položka NČLP je tedy jednoznačně určena klíčem NČLP, který využívá DS, ale i LIS a NIS.

Příklad konstrukce položky NČLP:

Glukóza (P; látková konc. [mmol/l] abs. spektrofotometrie) s klíčem NČLP = 12352.

Glukóza měřená v plazmě stanovovaná jako látková koncentrace v jednotkách mmol/l metodou absorpční spektrofotometrie (metod, čili procedur je definováno více) - k ní je přiřazen klíč 12352.

NČLP slouží nejen k realizaci objednávek směrem do LIS a k formalizovanému sdělování laboratorních výsledků z LIS a mezi zdravotnickými IS, ale je též významnou součástí LIS a základním podkladem pro Laboratorní příručky klinických laboratoří. Logika konceptu umožňuje popsaným způsobem definovat položky kvantitativní i kvalitativní, výsledky měření i pozorování v číselné i alfanumerické (textové) podobě. Tím, že byl zvolen univerzální koncept založený na logickém všeobecném popisu, přispívá NČLP podstatným způsobem ke standardnímu vyjadřování výsledků měření a pozorování v různých klinických laboratorních oborech.

NČLP obsahuje přes 25 tisíc unikátních definic položek z oblasti biochemie, hematologie, transfúzní medicíny, imunologie, sérologie, mikrobiologie, nukleární medicíny, informatiky atd. Je průběžně doplňován na základě požadavků z praxe. Upgrade je standardně 4x do roka, může být i častěji.

K položkám NČLP je řada dalších údajů pro DS i LIS - pro preanalytickou fázi, informace o stabilitách, údaje pro klinickou interpretaci včetně ref. mezí, odborné texty „repetitorií“, připravené podklady pro tvorbu Laboratorních příruček uživatelů atd. Také tato datová množina výrazně přispívá ke standardizaci.

Pro práci s NČLP je k dispozici program ČLP, který umožňuje hledání, třídění, čtení, realizaci vazeb mezi NČLP a číselníky LIS nebo NIS, generování dat pro DS a řadu dalších akcí. Je k dispozici v rámci webových služeb (instalační tvar). Program ČLP je nástrojem umožňujícím uživatelům LIS nebo NIS exaktní napojení na NČLP. Mnoho laboratoří využívá také systém SLP.

Pro stručné seznámení s NČLP lze využít jeho hypertextovou verzi na webových službách, kde jsou i další informace a popisy. Pro laboratorní použití existují další podrobnější verze NČLP doplněné o řadu odborných informací.

Národní číselník laboratorních položek - NČLP

Pro práci s NČLP je nejlepší použít program ČLP, který si můžete stáhnout - podrobnosti najdete na úvodní stránce DASTACR (třetí odrážka pod nadpisem AKTUALIZACE).