Významná fakta

 

DS je používán řadu let - tvůrci IS jej znají a vytvořili si pro něj již příslušnou SW podporu.
Náklady na jeho zavedení byly nemalé a to jak ze strany MZ, tak - a zejména - ze strany tvůrců IS.

DS má zajištěné upgrade prostřednictvím WS - webové služby umožňují pružnou, rychlou a hlavně automatickou formu upgrade DS a všech číselníků, s nimiž DS pracuje. Tato agenda je již hotová, praxí ověřená, funkční a využívaná IS všech typů. Vše je k dispozici komplexně. Není problém přidávat další datové bloky a číselníky včetně návodů a pokynů.

Technické řešení DS zaručuje jeho univerzální použitelnost. Jedná se zároveň o modulární systém. Zejména platforma XML verze DS4 využívá mnoha progresivních prvků.

Za vývojem DS stojí také tvůrci IS - doplňky a změny v DS jsou předem standardně diskutované tak, aby byly akceptovatelné a realizovatelné. Pak mohou být pružně a bez problémů zapracované do IS.

DS je zapracován v IS mnoha uživatelů - změny a novinky se dostanou poměrně snadno do praxe. Pro uživatele DS byla nabízena řada kurzů a jsou k dispozici konzultace.

DS vznikl péčí MZ ČR a je udržován MZ ČR - jeho "nadfiremnost" a komplexnost je podstatnou, zřejmě i zásadní výhodou. Odborné zázemí DS a číselníkům zajišťují příslušné odborné společnosti ČLS JEP (na základě původních smluv s MZ).

Součástí DS jsou vedle pacientských klinických dat i další agendy - data pro ÚZIS, data pro registry, data pro HES (vyšetření pitné a užitkové vody - viz příslušná vyhláška) atd.

Není problém připojit do již existujících struktur DS i webových služeb další celky. Opakovaně bylo kupříkladu jednáno o začlenění dat pro zdravotní pojišťovny (v minulosti opakované jednání s VZP), dat pro agendy záchranné služby, dat KSRZIS atd.

MZ ČR již v minulosti několikrát zahajovalo jednání o možnosti nabídnout český DS včetně NČLP k využívání v rámci EU. Byla zvažována i případná spolupráce nad jednotným standardem, do něhož by česká strana dodala nejpropracovanější datové bloky, k nimž patří zejména bloky "klinických událostí" KU a to především bloky pro obousměrnou komunikaci s laboratorním komplementem (včetně Národního číselníku laboratorních položek), RDG bloky a bloky další.
Tato jednání nebyla dosud patřičně nastartována a tedy dosud nevedla k praktickým závěrům.

Vzhledem k tomu, že DS, příslušné číselníky a další jeho součásti včetně webových služeb významně přesahují do řady dalších projektů - pracovních skupin - e-Health a zároveň jsou již dnes plně využívané v každodenní praxi, je nutné trvale zvažovat vhodné komplexní řešení a další rozvoj.

Nabízí se otázka, zda má být rozvoj DS směrován k běžné údržbě a nutným doplňkům (datových bloků a číselníků) nebo zda má být jen mírně respektive podstatně inovován a jak.

Bude-li zvažována podstatnější inovace DS, může být spojena s jeho celkovou revizí, sjednocením datových prvků (například položka "rodné číslo" má dnes několik forem a popisů - historické souvislosti), vyšší formalizací popisů, hlubším strukturováním současných datových bloků řešených v jiných projektech e-Health (například bloky pro "léky" nebo "dokumentaci", inovace bloků pro urgentní medicínu a záchrannou službu aj.) a inovací některých významných číselníků (například úprava Národního číselníku laboratorních položek ve vazbě na normu ISO15189, redukce již nevyužívaných procedur atd.).

Především:

  • sjednotit datové prvky DS vytvořením jednoznačných popisů odpovídajících mezinárodním (zejména evropským) standardům na různých rovinách (ENV 13606, DICOM, číselníky IUPAC/IFCC a další)
  • ve spolupráci s evropskými mezinárodními (CEN, DG INFSO) a národními organizacemi a projekty zabývajícími se vytvářením a udržováním datových standardů identifikovat možné přesahy a komplementaritu standardů, která umožní rychlejší implementaci některých částí standardu
  • akcentovat silné stránky existujícího DS, zejména design předpokládající a usnadňující začlenění číselníků a zpráv používaných v různých aplikačních oblastech (mezinárodní číselníky IFCC reflektované a doplňované v NČLP)
  • v této spolupráci definovat společný základ (včetně variant) standardu použitelného pro komunikaci v nadnárodním měřítku, tj. namapovat datové prvky používaných národních standardů do jednotícího rámce evropského standardu
  • v této spolupráci vytvořit mechanismy dalšího vývoje a udržování standardu (koordinací národních projektů, koordinací politik rozšiřování a udržování národních standardů), které budou dostatečně flexibilní pro popis událostí zdravotní péče v kontextech různých národních systémů, měnících se podmínek poskytování zdravotní péče a vyvíjejících se pohledů na zdraví a na role jednotlivých partnerů v péči o zdraví

Bude-li zvažována podstatnější inovace DS, může být současně připravována také v jiné jazykové mutaci. Lze zvažovat jako referenční jazyk angličtinu, ale po případném jednání se slovenskou stranou také slovenštinu. V současné době jsou pro všechny základní definiční charakteristiky NČLP (systém, komponenta, procedura, druh veličiny a jednotka) založeny popisy v anglickém jazyce a postupně se naplňují.

Otázka, zda nemá být dlouholeté úsilí MZ ČR a tvůrců DS zhodnoceno nabídnutím díla včetně zkušeností z praxe příslušným složkám EU, by měla být co nejdříve, podrobně a náležitě prodiskutována a řešena.